22 Ağustos 2019 Perşembe Saat:
21:15
23-04-2016
  

Dünyaˈnın En Değerli Misafiri -4-

7 yaș sonrası eğitim merhalesi

Facebook da Paylaş

Allahˈın adıyla

 

 Sosyologlar ve pedagoglar insanˈın Anavatanıˈnın çocukluk yıllarında saklı olduğu tabirini kullanırlar, ve bir insanˈın Anavatanı ne kadar sağlıklı, ne kadar huzurlu, müreffeh, yașam standartları ve buna bağlı olarak eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa, o insanˈın kaliteside o kadar yüksek olur.

 

Bir bașka deyimle, bir binaˈnın temeli ne kadar sağlam olursa binada o kadar sağlam olur, dolayısı ile insanˈın temelini olușturan çocukluk yılları ve tabiki ӧnceki süreçler ki bunlara ӧnceki yazımızda deyinmiștik, ne kadar sağlam bir eğitim sürecinden geçmișse, o oranda verimli ve topluma, insanlığa hayırlı birer fert olurlar.

 

Yani Anne ve Baba tarafından yeteri kadar sevgi ve ilgi gӧrmeyen çocuklar, yaratılıș yeteneklerini geliștirmekte sorun yașar, hırçın ve saldırgan bir karaktere sahip olurlar.

Yine yapılan bilimsel araștırmalara gӧre suç ișleyenlerin çoğunun, çocukluk dӧnemlerinde, Anne ve Babaˈnın ilgi ve sevgisinden mahrum kalmıș kișilerden oluștuğunu gӧrürüz.

 Tabiki çocuklar her yașta değișik șekillerde ilgi ve alakaya ihtiyaç duyarlar. Evebeynler bu hususlara dikkat etmeliler.

 

 “Çocuk yedi yaşına kadar efendi hükmündedir (söyledikleri yapılır); daha sonraki yedi yıl köledir (söz dinlemesi gerekir); daha sonraki yedi yıl ise vezirdir (Anne- Babasının yardımcısı hükmündedir).”

 

Yazı dizimizin bu bӧlümünde Yukarıdaki hadisi șerifˈin ikinci kısmına çocuğun ikinci 7 yașına kadar olan süreçte neler yapmak gerekiyor? Nasıl bir eğitim stratejisi uygulamak gerekiyor sorusuna cevap aramaya çalıșacağız,

 

Ӧncelikle Bunu bilmek gerekiyor ki çocuklarımızı eğitme ӧzgürlüğümüz elimizden alınmıș durumda, mevcut sistemler ve liderler tarafından,

 

Çocuk  eğitiminde elbette birçok etkenler vardır, çevre etkeni, yașadığımız toplumun kültürü, sosyal durumu, eğitim ve din kültürü seviyesi, edindiğimiz arkadaș çevresi, okul, kitap, dergi, gazete, çağımızın en tehlikeli (!) etkenlerinden olan sosyal medya ve internet sayabileceğimiz faktӧrlerden en ӧnemlileridir.

Yukarıda saydığımız faktӧrleri kendi lehimize çevirmek çok zor olabilir, hatta bazılarına gücümüz yetmez, bunlar tamamen yașadığımız ülkenin kanunları ve liderlerinin bu konulara ne kadar hassas davranmalarıyla alakalıdır.

 

 Normal șartlarda her ülkenin hükümeti yararlı bireyler yetiștirerek ideal bir toplum olușturma konusunda ailelere yardımcı olmak zorundadır. Ayrıca insanlarˈın huzuru, refahı, sosyalar adalet ve eșit paylașım için çalıșması, hükümetlerin asli gӧrevlerindendir.

Birkaç kișilik bir ailede bir ülke gibidir. Bu küçük ülkeyide Anne-Baba yӧnetmektedir. Adalet ve eșitlik olmaksızın bir ülke nasıl iyi yӧnetilemezse aileyi de yӧnetmek imkansızdır. Muhabbet ve sevgi, güven ve iyimserlik, refah ve huzur ancak Adalet ve eșitliğin oldugu bir ortamda mümkündür. Iște bӧyle bir ortamda çocuklar iyi ve sağlam bir șekilde yetișir.

 

Ama ne yazık ki bu yӧnde ve bu formatta hükümetlere rastlamak çok zor, dolayısı ile bizler bașımızın çaresine bakmak durumundayız, iște bu bağlamda yukarıdaki faktӧrlerden, dahada ӧnemli ve etkili olanı çocuğun yetiștiği Aileˈnin sağlamlığı, çocuğun yetiștiği Aile ortamı, Anne-Baba arasındaki iletișim, sevgi-saygı ortamı, ebveynlerin sağlam din kültürüne sahip olması ve ӧnceki yazılarımızda değinmeye çalıștığımız çocuk eğitimindeki merhaleleri itina ve bașarı ile geçirmiș olmalarıdır.

 

...ikinci yedi yıl köledir (söz dinlemesi gerekir): tabiri kullanılmıș hadisi șerifte, sӧylenmek istenilen husus, çocuklarımızı bu yașta istediğimiz gibi yani “ağaç yașken eğilir” babında eğitebilir ve yӧnlendirebiliriz, bu yașta Anne-Babayı dinlemeyen çocuklar büyüdükten sonra dinlemesi çok zordur. Dolayısı ile bu yașta her halukarda çocuklarımızı eğitmeye, onların uzun yıllar boyunca karșılașabilecekleri engelleri așabilme metotlarını, dünya ve ahiret saadetine kavușmaları için sahip olmaları gereken donanımlarla donatmaya çalıșmak lazımdır.

Bu yașta çocuklar tam anlamıyla doğruyu yanlıștan ayırt edecek yașta olmadıklarından, vereceğimiz bazı eğitim ve ӧğretiler hoșlarına gitmeyebilir ve Çekici olmayabilir. Dolayısı ile ileride pișmanlık duyacakları bir durumla karșılașmamaları için, bazen zor kulanmak gerekse bile zor kullanıp o eğitimi vermemiz gereklidir. Gerçi bu kesinlikle istenilmeyen ve en son tercih edilmesi gereken yӧntemdir. Ayrıca zor kullanmak derken șiddete bașvurmak anlașılmamalıdır. Bu durumlarda makul cezalar ӧrneğin, sevdiği oyunlardan aktivitelerden mahrum bırakmak gibi yӧntemler uygulanabilir.

 

Tabi ki asıl izlenilmesi gereken stratejiler teșvik etme metotlarıdır. her eğitimden sonra teșvik için küçük ӧdüllerle ӧdüllendirmek, izlenilmesi gereken yӧntemlerdendir. Ӧdüllerin maddi olması șart değil tabi, hatta manevi ӧdüller daha tesirlidir. Mesela onları teșvik için onlarla her eğitimden sonra  istenilen davranıșlar sergilendiğinde sevgi gӧsterisinde bulunmak, onların bașını okșamak, kucaklamak gibi sevgimizi gӧstererek, onların hoșlandığı bir aktiviteyi yapmak, parka gitmek, top oynamak sinemaya gitmek gibi manevi teșvik metotlarını sayabiliriz.

 

Ikinci 7 yaș arası eğitimde çocuklarımıza neler verebiliriz?

Bu yașta din kültürünü, mücrim(sapık düșünceli) kișilerden ӧnce yavaș yavaș ӧğretmek, evde yașadığımız ve  uyuladığımız dini hükümleri çocuklarımıza anlatırken, aynı zamanda uygulamalı olarak, ӧrneğin Namaz kılarken, Namazı beraber kılıp, Namaz sonrası dualar okuyarak manevi bir ortam yaratabiliriz, ayrıca haftada birkez dua saati, diye bir program, yada okuma saati diye bir program yapabilir ve okuma saatinde Kuran-ı Kerim tilavet edilebilir. Din dersi ve ahlak ișlenebilir, bu programlarla temel inançlarımızı ӧğrenebilir ve ӧğretebiliriz. Bunları yaparken çekici ve eğlenceli hale getirmekte kullanılması gereken metotlardandır.

 

Çocuğumuzu bu dӧnemde hayatımızda, evimizde, ișimizde yapacağımız değișikliklerde, ileriye yӧnelik planlarda çocuğumuzunda gӧrüșünü almak suretiyle ona değer verdiğimizi, onunda bazı konularda artık yavaș yavaș sorumluluk alması gerektiğini hissettirmek, onlar konușurken dikkatlice dinlemek uygulanması gereken metotlardandır.

 

Yine Bazen para verip, küçük alıș verișlere gӧndererek ekonomik alanlarda da iktisatlı olmayı ӧğretebiliriz.

Yani çocuğumuzu sadece din hususunda değil hayatın her alanında sosyal, kültürel, Ekonomik ve toplumsal meselelerde, dünya siyasetinde olup bitenleri, kimin kime zulm ettiği konusunda, kimin mazlum kimin zalim olduğunu, kimin hak kimin batıl olduğu konusunda duyarlı olmasını sağlayabiliriz.

 

 Bu șekilde yarının sӧz sahipleri olacak bu çocuklar, bu șekilde karșılașabilecekleri bütün problemlere karșı, tavır koyacak, ve pozisyon alabilecek fertler olacaklardır. Aynı zamanda Baba-Annesi olmadanda gerektiğinde yalnız bir șekilde yașamını kolaylıkla yürütmeyide ӧğretmiș olacağız.

 

  Ikinci 7 yaș dӧnemi genel olarak çocukların, ӧzelliklede kız çocuklarının ergenlik dӧnemlerinin hemen ӧncesinden bașlar.

Șefkat ve muhabbet dolu bir ortamda yetișen çocuklar, hayatlarının en zor dӧnemleri olan ergenlik dӧnemlerinde, zorluklar karșısında dayanıklı olurlar. Cismi ve ruhi değișimlerle iyi bir șekilde mücadele edebilirler.

 

Yetiștiği ev ortamında Anne ve Baba tarafından sevilen sayılan bir fert olarak değer verilen bir genç kız, gençlik dӧneminde kendisini yalnız hissetmeyeceğinden dolayı, gӧnül eğlendirmek için, bir gencin sӧyleyeceği birkaç süslü ve güzel sӧze kanmaz, yanlıș yӧnlere sapmaz ve günaha düçar olmaz.

 

Aynı șekilde genç erkek içinde durum bӧyledir. Sevgi ve șefkat ortamında büyümüș bir genç yalnızlık kompleksine girmez ve fesat ortamlarında kendisini tatmin edecek șeylerin peșine gitmez.

 

Tabi bu kısa yazımızda, yazmaya çalıștığımız kısıtlı metotları uygulamak, hem Anne hemde Babaˈnın ortak tavrı, ortak çalıșması sonucu bașarı elde edilir. Birinin uyguladığını biri uygulamaz yada aksi yӧnde çocuğu yӧnlendirirse, bașarı elbette olmaz. Zaten bӧyle bir ailede uyum sӧz konusu da olamaz, ve büyük bir olasılıkla bӧyle ebeveynler arasında da aile içi geçimsizlik sӧzkonusudur. Zira iyi ӧrnek olamayan aileler de iyi çocuk yetișmez.

Ӧnümüzdeki yazılarımızda “iyi bir Aile nasıl olmalıdır.” Konusunuda yazmaya çalıșacağız insaallah,

 

Çocuklarımıza iyi ӧrnek olma ümidi ile…

 

Mehmet Yüksek

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler