20 Ekim 2021 Çarşamba Saat:
04:09
04-02-2019
  

Ehl-i Beyt Mektebi'nde Namaz Nasıl Kılınır?

Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. Bakara/153

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Günlük namazları kılarken ilk önce ezan ve ikâme okumak müstehaptır.


* Ezan


Ezan şöyle okunur:


ALLAH-U EKBER (4 defa)
EŞHEDU EN LA İLAHE İLLELLAH (2 defa) 
EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH (2 defa) 
EŞHEDU ENNE ALİYYEN VELİYYULLAH -Bu ezanın bir parçası değildir, ama okunması iyidir.-(2 defa) 
HAYYE A'LE'S-SALAH (2 defa) 
HAYYE A'LE-L FELAH (2 defa) 
HAYYE A'LE HAYRİ'L AMEL (2 defa) 
ALLAH-U EKBER (2 defa) 
LA İLAHE İLLELLAH (2 defa)


* İkâme


Ezandan sonra ikâmenin okunması da müstehap olmasına karşın önemle vurgulanmıştır.


İkâme şöyle okunur:


ALLAH-U EKBER (2 defa) 
EŞHEDU EN LA İLAHE İLLELLAH (2 defa) 
EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH (2 defa) 
EŞHEDU ENNE ALİYYEN VELİYYULLAH (2 defa) 
HAYYE A'LE'S-SALAH (2 defa) 
HAYYE A'LE-L FELAH (2 defa) 
HAYYE ALE HAYRİ'L AMEL (2 defa) 
KAD KAMETİ'S-SALAH (2 defa) 
ALLAH-U EKBER (2 defa) 
LA İLAHE İLLELLAH (1 defa)


Ezan ve ikâme okuduktan sonra şu namaz için ameller yapılmalıdır:

1- Niyet:


Namaza başlarken alemlerin rabbinin emrini yerine getirmek ve O’na yaklaşmak için namaz kıldığına niyet etmek ve ne yaptığının farkında olmaktır.


Örneğin kalbinde, “Edâ olarak üzerime farz olan öğle veya ikindi ve... namazını kurbeten ilellah (Allah’a yakınlık için) kılıyorum” diye niyet eder veya diliyle bunu söyler.
 

Şekil: 1


2- Tekbiretu'l İhram:


Niyetten sonra “ALLAH-U EKBER” denilerek tekbir getirilir. Tekbir getirirken beden sukünet halinde olmalıdır ve 1. şekilde olduğu gibi tekbir getirirken elleri kulakların hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.
 

Şekil: 2


3- KIYAM

 

Kıyam halinde (ayakta) Fatiha suresi ve peşinden Kur’an’dan herhangi bir sure örneğin İhlas suresi tam olarak okunur. 2. şekilde olduğu gibi. Buna kıraat denir.

Fatiha Sûresi


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHÎM 


- ELHEMDU LİLLAHİ RABBİL A'LEMÎN 
- ERRAHMANİ'R-RAHÎM 
- MALİK-İ YEVMİDDÎN 
- İYYAKE NA’BUDU VE İYYAKE NESTAÎN 
- İHDİNE’S-SİRATE'L MUSTEĶÎM 
- SİRATELLEZÎNE EN’AMTE A'LEYHİM GEYRİ'L MAĞZUBİ ALEYHİM VELEZZÂLLÎN


Tercümesi:


- Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.
- Hamd, alemlerin Rabbi Allah’adır.
- (O) Rahman ve Rahimdir.
- Cezâ ve mükâfat gününün sahibidir.
- Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
- Bizi doğru yola hidayet et.
- Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.

İhlas Sûresi


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

 
- KUL HUVALLAHU EHAD. 
- ALLAHU'S-SAMED. 
- LEM YELİD VE LEM YÛLED. 
- VE LEM YEKUN LEHU KUFUVEN EHAD

Tercümesi:

- De ki: Allah birdir.
- Allah ihtiyaçsızdır. (Ve her şey O’na muhtaçtır.)
- Doğurmaz ve doğmamıştır.
- Ve O’nun bir benzeri yoktur.

Kıraatla ilgili Bazı Hükümler


* Namazın birinci ve ikinci rekatında Fatiha suresi ve peşinden herhangi bir sureyi tam olarak okumak farzdır. Üçüncü ve dördüncü rekatta ise yalnız Fatiha suresini okuyabileceği gibi Tesbihat-i Erbaa da okunabilir.

* Harf ve harekeleri doğru bir şekilde talaffuz edebilmek için kıraatı sahih bir şekilde öğrenmek gereklidir.

* Namaz kılan erkekse öğle ve ikindi namazlarında Fatiha ve sureyi sessiz, sabah, akşam ve yatsı namazlarında ise sesli okuması farzdır. Ama eğer namaz kılan kadın ise sesli kılınması gereken yerleri sessiz okuyabilir.


* Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yerleri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okursa sakıncası yoktur.


* Tesbihat-ı Erbaa: Tesbihat-ı Erbaa'nın yerine okunan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha suresi sessiz okunmalıdır.

* Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikinci rekatta "besmele"yi sesli okumak müstehabtır.

* “Fil” suresiyle “Kureyş” suresi ve “Duha” suresiyle “Elem Neşreh” suresi bir sure sayılır.
 

Şekil: 3

 

Şekil: 4


4- RÜKU

 

Fatiha ve sure okunduktan sonra 3. şekilde olduğu gibi rükua gidilerek “SUBHANE RABBİYEL A'ZİM-İ VE Bİ-HAMDİH” (Yüce Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim) veya en az üç defa “SUBHANALLAH” (Allah münezzehtir) söylenilir.

Daha sonra 4. şekilde olduğu gibi doğrulup ayakta durarak, secdeye gitmeden önce “SEMİALLAH-U Lİ-MEN HAMİDEH” (Yani: Allah, O’na hamd edenin senasını kabul buyursun,) zikri okunur.

Rüku İle İlgili Bazı Hükümler


* Namazın her rekatında bir defa rüku yapılmalıdır.


* Rükuda, eller dizlere ulaşıncaya kadar eğilmek gerekir.


* Rüku zikri okunduğunda beden hareketsiz olmalıdır.


* Secdeye gitmeden önce rükudan kalkıp tamamen doğrulmak gerekir.


* Rükudan tam olarak doğrulduktan sonra “SEMİALLAH-U LİMEN HAMİDEH” demek müstehaptır.
 

 

Şekil: 5

 

Şekil: 6


5- SECDE

 

Rükudan sonra secdeye varılır ve yedi uzuv (alın, el içleri, diz kapakları ve ayakların baş parmakları) 5. şekilde olduğu gibi yere bırakıldıktan sonra “SUBHANE RABBİYEL Ě’LA WE Bİ-HAMDİH” (Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim) zikri veya en az üç defa “SUBHANELLAH” (Allah münezzehtir) söylenir. Daha sonra 6. şekilde olduğu gibi başı secdeden kaldırarak oturulur.
 

Şekil: 7

 

Şekil: 8


6- İkinci secdeye gidilerek birinci secdede söylenenler tekrarlanır. 7. ve 8. şekillerde olduğu gibi.

Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları


1- Üzerine secde edilen şey toprak, taş, çakıl gibi yer denebilecek veya yerden üreyip de yenilip giyilmeyecek bitkilerden olmalıdır.


2- Üzerine secde edilen şey pâk ve temiz olmalıdır.


3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.

Secde ile ilgili Bazı Hükümler


* Namazın her rekatında iki secde yerine getirilmelidir.


* Secdede yedi uzvun (alın, iki elin içi, diz kapakları, ayakların baş parmaklarının uçları) yere temas etmelidir.


* Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hizada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa sakıncası yoktur.


* Secde halinde beden hareketsiz olmalıdır.


* İki secde arasında tam olarak oturmak gerekir.


* Secdeye giderken ve secdeden doğrulduktan sonra tekbir getirmek (ALLAH-U EKBER) demek müstehaptır.
 

Şekil: 9


7- Birinci rekatın ikinci secdesinden sonra ayağa kalkıp Fatiha ve bir sure okunur, daha sonra 9. şekilde olduğu gibi kunut tutulur.

Kunut Duası


Kunut, namazın ikinci rekatında, rükua gitmeden önce yerine getirilmesi önemle vurgulanan müstehaplardandır. Namaz kılan kunutta Allah’ı zikrederek dünya ve ahiretle ilgili istek ve hacetlerini dile getirip dua eder ve Yüce Allah’tan günahlarının bağışlanmasını diler; kunutta mümin kardeşler hakkında her türlü hayır dua da bulunabilir ve özellikle kunutta Kur’an-i Kerim’de yer alan veya Peygamber ve Ehl- Beyt İmamlarından nakledilen duaları okuyabilir.

Örneğin şu dualar kunutta okunabilir:

"RABBENA LA TUZİĞ KULÛBENA BA’DE İZ HEDEYTENA VE HEB LENA MİN LEDUNKE RAHMETEN İNNEKE ENTEL VEHHAB" Âl-i İmran/8

Tercümesi: Rabbimiz, bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma ve kendi katından bize rahmet bağışla şüphe yok ki sen fazlasıyla bağışta bulunansın.

Veya:

"RABBENA A'TİNA FİDDUNYA HASENETEN 
VE FİL AHİRET-İ HASENETEN 
VE KİNA AZABEN-NAR" 
Bakara/201


Tercümesi: Rabbimiz dünyada da bize iyilik ve güzellik ver; ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.

 

 

Şekil: 10


8- Kunuttan sonra birinci rekatta olduğu gibi rükua gidilir ve peşinden iki secde yapılır. İki secdeden sonra 10. şekilde gösterildiği gibi oturulur ve teşehhüt okunur; teşehhüt şöyledir:

"EŞHEDU EN LA İLAHE İLLELLAHU VAHDEHÛ LA ŞERÎKE LEH, VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASÛLUH, ALLAHUMME SALLİ A'LA MUHAMMEDİN VE ÂL-İ MUHAMMED"

Tercümesi: Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet gönder.

Teşehhüt İle İlgili Bazı Hükümler:


* Namazın ikinci rekatında ve son rekatında iki secdeden sonra teşehhüt okumak farzdır.

* Teşehhütte, sağ ayağın üst kısmı sol ayağın içine gelecek şekilde sol bacak üzerinde oturmak müstehaptır.

*Teşehhütten önce: EL-HAMDULİLLAH veya BİSMİLLAHİ VE BİLLAH VEL HAMDULİLLAH VE HAYRU'L ESMAİ LİLLAH. demek ve teşehhütten sonra: VE TABABBEL ŞEFAATEHU VERFE DERECETEH. demek müstehaptır.
 

Şekil: 12


9- Kıldığı namaz iki rekatlı namaz ise teşehhütten sonra, 12. şekilde (sonraki bölümde) açıklandığı üzere namazın selamı okunarak namaz bitirilir; ama kıldığı namaz üç veya dört rekatlı namaz ise 11. şekilde olduğu gibi ayağa kalkılır ve.üç defa tesbihat-ı arbea okunur.

Tesbihat-ı Erbaa


“SUBHANELLAHİ VELHAMDU LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLELLAHU VALLAHU EKBER”


Tercümesi: Münezzehtir Allah. Bütün hamdlar O’nadır. Ve Allah’tan başka ilah yoktur. Ve Allah en yücedir.

Tesbihat-ı Erbaa ile ilgili Bazı Hükümler:


* Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında rükua varılmadan önce üç kere tesbihat-ı erbaa okunmalıdır.


* Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında tesbihat-ı erbaa yerine yalnız Fatiha suresini de okumak caizdir.


* Namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında tesbihat-ı arbaa veya Fatıha suresini sessiz okumak farzdır.
 

 

Şekil: 13


10- Tesbihattan sonra rükua gidilir ve iki secde yapılır. Daha sonra dördüncü rekat için ayağa kalkılır ve üçüncü rekattaki ameller aynen tekrarlanır. Sonra teşehhüt için oturulur ve teşehhüt okunduktan sonra namazın selamı okunur. Selam şöyledir: 

“ES-SELAMU A'LEYKE EYYUHENNEBİYYU VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH.

ES-SELAMU A'LEYNA VE A'LA İBADİLLAHİ'S-SALİHÎN.

ES-SELAMU A'LEYKUM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH.” (12. şekilde olduğu gibi.)

Tercümesi: Selam olsun sana ey peygamber ve Allah’ın rahmet ve bereketi sana olsun.
Selam olsun bize ve Allah’ın salih kullarına.
Selam olsun size ve Allah’ın rahmet ve bereketi size olsun.

Selamla ilgili Hükümler:


* Her namazın son rekatında teşehhüdü okumak ve sonra namazın selamını okumak farzdır. Buna göre iki rekatlı namazlarda teşehhüt okuduktan sonra selam okunur; ama namaz üç veya dört rekatlı ise ikinci rekatta yalnız teşehhüt okunur ve namaza devam edilir ve namazın son rekatında iki secdeden sonra tekrar teşehhüt okunur ve sonra namazın selamı okunur.
* Selam da namazın bir parçasıdır; bu yüzden selamı okurken namaz kılanın başını sağa sola çevirmesi caiz değildir.

Muvalat


Namazın amellerini peş peşe yerine getirmek farzdır; bu ameller arasında namaza zarar verecek derecede ara ve fasıla verilmemelidir.

Tertip


Öğle namazıyla ikindi namazı arasında, akşam namazıyla yatsı namazı arasında ve yine namazın amelleri arasında -namazın kılınış şeklinde açıklanan- tertib (sıra) gözetilmelidir. Dolayısıyla, namazın amellerinden hiç biri kendi yerinden önce veya sonra yapılmamalıdır.

Namazdan Sonra Okunan Dualar

 

İnsanın, namazdan sonra bir süre Allah’ı zikretmesi, dua okuması, Kur’an okuması müstehaptır. Buna namazın takibatı denir. Namazlardan sonra müstehap olan en önemli takiblerden biri peygamber efendimizin (s.a.a), kızı Hz. Fatıma'ya (s.a) öğrettiği ve “Hz. Fatıma’nın tesbihatı” diye bilinen şu zikirlerdir:

34 defa ALLAH-U EKBER,


33 defa ELHAMDULİLLAH


33 defa SUBHANELLAH


Bu zikirleri yukarıdaki gibi sırasıyla demek gerekir

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler