09 Temmuz 2020 Perembe Saat:
08:40
18-12-2013
  

Erbain Ziyareti

Erbain Ziyareti

Facebook da Payla
 
 
Hakknda;
 
Bu ziyaret mam Huseyn aleyhisselam'n ehadetinin krknc gn -20 Safer- okunur. eyh Tusi “et-Tehzib” ve “Misbahul Mtecehhid” kitaplarnda mam Hasan Askeri aleyhisselamdan yle nakleder.
 
“Mu'minin alameti betir:
 
1- Her gn (on yedisi farz ve otuz drd snnet olmak zere) elli bir rekat namaz klmak.
 
2- Erbain Ziyareti yapmak.
 
3- Sa ele yzk takmak.
 
4- Secdede alnn topraa brakmak.
 
5- Bismillahirrahmanirrahim'i  yksek sesle okumak.
 
mam Ca'fer Sadk aleyhisselam'dan rivayet edilen bu ziyaret gne ykselince aadaki ekilde okunur:
 
 
Erbain Ziyaretinin Arapa okunuu:
 
بِس????????????????????????ِ اﷲِار??ح????ِ ار??حِ??
 
ا??س???ا?ُ ع??? ???ِ??ِ ا?????ِ ??حب?ب?  
 
ا??س???ا?ُ ع??? خ????ِ ا?????ِ ?? ??ج?بِ?ِ
 
ا??س???ا?ُ ع??? ص?فِ??ِ ا?????ِ ??اب??ِ ص?فِ??ِ?ِ
 
ا??س???ا?ُ ع???? ا??حُس????ِ ا????ظ??ُ??ِ ا?ش????دِ
 
ا??س???ا?ُ ع?? ا?س?رِ ا???ُرُباتِ ?? ??ت??ِ ا??ع?ب?راتِ
 
ا?????ُ??? اِ??? ا?ش???دُ ا?????ُ ???ِ??ُ?? ??اب??ُ ???ِ??ِ?? ?? ص?فِ??ُ?? ??اب??ُ ص?فِ??ِ?? ا??فا??ئِزُ
 
بِ??را??تِ?? ا???ر???ت??ُ بِا?ش???اد?ةِ ?? ح?ب???ت??ُ بِا?س??عاد?ةِ ??ا?ج?ت?ب???ت??ُ بِط?بِ ا???ِ?اد?ةِ
 
?? ج?ع???ت??ُ س???ِدا? ?ِ?? ا?س?اد?ةِ ?? ?آئِدا? ?ِ?? ا???اد?ةِ ?? ذآئِدا? ?ِ?? ا??ذاد?ةِ
 
??ا?ع?ط???ت??ُ ???ار?ث? ا?ا????بِ?ا??ءِ ?? ج?ع???ت??ُ حُج??ة? ع??? خ????ِ?? ?ِ?? ا?ا????صِ?ا??ءِ
 
ف?ا?ع?ذ?ر? ف?ِ ا?د?ُعآءِ ?? ????ح? ا???ُص?ح? ?? ب?ذ??? ?ُ??ج?ت??ُ ف???
 
?ِ??س?ت????ِذ? عِباد??? ?ِ?? ا??ج??ا??ةِ ?? ح???ر?ةِ ا?ض???ا??ةِ ?? ??د? ت??از?ر? ع??????ِ ???? غ?ر??ت??ُ ا?د?ُ???ا ?? باع? ح?ظ???ُ بِا?ا??ر?ذ??ِ ا?ا??د????
 
?? ش?ر? آخِر?ت??ُ بِا?ث?????ِ ا?ا??????سِ ?? ت?غ?ط?ر?س? ?? ت?ر?د?? ف? ???ا?ُ
 
??ا?س?خ?ط??? ??ا?س?خ?ط? ??بِ?????
 
?? ا?طاع? ?ِ?? عِبادِ?? ا????? ا?ش?ِ?ا?ِ ??ا???ِفا?ِ ?? ح?????ة? ا?ا????زارِ
 
ا???ُس?ت???جِب??? ا???ار? ف?جا??د??ُ?? ف??? صابِرا? ?ُح?ت?سِبا? ح?ت?? سُفِ?? ف? طاع?تِ?? د??ُ?ُ ??اس?تُب?ح? ح?ر??ُ?ُ
 
ا?????ُ??? ف?ا??ع????ُ?? ??ع??ا? ??ب??ا? ?? ع?ذ?ِب??ُ?? ع?ذابا? ا????ا?
 
ا??س???ا?ُ ع??????? ??اب??? ر?سُ??ِ ا?????ِ ا??س???ا?ُ ع??????? ??اب??? س???ِدِ ا?ا????صِ?ا??ءِ
 
ا?ش???دُ ا?????? ا????ُ ا???ِ ??اب??ُ ا????ِ?ِ عِش?ت? س?ع?دا? ?? ??ض???ت?
 
ح???دا? ?? ?ُت?? ف???دا? ??ظ??ُ??ا? ش???دا? ?? ا?ش???دُ ا???? ا?????? ?ُ??جِز? ?ا ??ع?د???
 
?? ?ُ???ِ?? ???? خ?ذ????? ?? ?ُع?ذ?ِب? ???? ??ت????? ?? ا?ش???دُ ا?????? ??ف???ت? بِع???دِا???ِ
 
?? جا??د?ت? ف? س?ب??ِ?ِ ح?ت?? ا?ت??? ا???????ُ ف???ع??? ا???ُ ???? ??ت??????
 
?? ??ع??? ا???ُ ???? ظ??????? ?? ??ع??? ا?????ُ اُ???ة? س??ِع?ت? بِذ?ِ?? ف?ر?ضِ??ت? بِ?ِ
 
ا?????ُ??? اِ??? اُش??ِدُ?? ا???? ???ِ??ُ ?ِ???? ?ا?ا?ُ ?? ع?دُ??ُ ?ِ???? عادا?ُ بِا?ب? ا???ت? ?? اُ??? ??اب??? ر?سُ??ِ ا?????ِ.
 
ا?ش???دُ ا?????? ?ُ??ت? ?ُ?را? ف?ِ ا?ا??ص??ابِ ا?ش?ا?ِخ?ةِ ??ا?ا??ر?حا?ِ ا???ُط????ر?ةِ?
 
???? تُ??ج?ِس??? ا??جا?ِ?ِ???ةُ بِا???جاسِ?ا ?? ???? تُ??بِس??? ا???ُد????ِ??اتُ ?ِ?? ثِ?ابِ?ا?
 
?? ا?ش???دُ ا?????? ?ِ?? د?عا??ئِ?ِ ا?د???ِ ?? ا?ر??ا?ِ ا???ُس??ِ???? ?? ??ع??ِ?ِ ا???ُؤ??ِ?????
 
?? ا?ش???دُ ا?????? ا?ا?ِ?ا?ُ ا??ب?ر?ُ ا?ت???ِ??ُ ا?ر??ضِ??ُ ا?ز???ِ??ُ ا???ادِ? ا??????دِ??ُ?
 
?? ا?ش???دُ ا???? ا?ا??ئِ???ة? ?ِ?? ?ُ??دِ?? ???ِ??ةُ ا?ت?????? ?? ا?ع??ا?ُ ا???ُد?
 
??ا??عُر???ةُ ا???ُث??? ??ا??حُج??ةُ ع?? ا????ِ ا?د?ُ???ا ?? ا?ش???دُ ا???? بِ?ُ?? ?ُؤ??ِ??
 
?? بِاِ?ابِ?ُ?? ?ُ??ِ?? بِش?را?ِعِ د??? ?? خ??ات??ِ ع????? ?? ????ب? ?ِ????بِ?ُ?? سِ?????
 
?? ا???ر? ?اِ???رِ?ُ?? ?ُت??بِع? ?? ?ُص?ر?ت? ???ُ?? ?ُع?د??ة? ح?ت?? ??ا?ذ??? ا?????ُ ???ُ???
 
ف???ع??ُ?? ??ع??ُ?? ?ا??ع? ع?دُ??ِ?ُ?? ص????اتُ ا???ِ ع??????ُ?? ?? ع?? ا?ر??احِ?ُ???
 
?? ا?ج?سادِ?ُ?? ?? شا?ِدِ?ُ?? ?? غا??ئِبِ?ُ?? ?? ظا?ِرِ?ُ?? ?? باطِ?ِ?ُ??.
 
آ???? ر?ب?? ا??عا??????. 
 
 
Erbain Ziyaretinin Latince Okunuu:
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Esselamu elâ veliyyillahi ve habîbih. Esselamu elâ halîlillahi ve necîbih. Esselamu elâ safiyyellahi vebne safiyyeh. Esselamu elal Huseyn il -aleyhisselam- mazlûmiehîd. Esselamu elâ esîril kurûbât ve getîlil eberât.    
 
Allahumme innî ehedu ennehu veliyyuke vebnu veliyyik ve safiyyuke vebnu safiyyik el fâ'îzu bi kerâmetike ekremtehu bî ehâdeti ve hebevtehu bîs sa'âdeti ve ectebeytehu bitîbil vilâdeti. Ve ce'eltehu seyyiden mines sâdeti ve gâiden minel gâde. Ve zâiden minez zâde. Ve e'ateytehu mevâris el enbiyâi, ve ca'eltehu hucceten elâ halgike min el evsiyâi. Fee'zere fid du'âive menehen nushe ve bezele muhcetehu fîk. Liyestengize ibâdeke minel cehâleti ve hayretizzalâlet. Ve ged tevâzere aleyhi men errethud dunyâ. Ve bâ'e hazzehu bil erzelil ednâ. Ve erâ ahiretehu bissemenil evkes. Ve teetrese ve tereddâ  fîy havâhu ve esheteke ve eshete nebiyyeke ve etâ'e min ibâdike ehleigâgi vennifâg, ve hameletel evzâr il mustevcebînen nâr. Fe câhedehum fîke sâbiren muhtesiben hettâ sufike fî tâ'etike demuh vestubîhe herîmuh.
 
Allahumme fel'enhum le'nen vebîlâ ve azzebhum ezâben elîmâ. Esselamu aleyke yebne Resûlillah -sallallahu aleyhi ve alih-. Esselamu aleyke yebne seyyidil evsiyâi. Ehedu enneke emînullâh vebnu emînih. 'te sa'ida ve mezeyte hamîdâ ve mutte fegîdân mezlûmen ehîdâ. Ve ehedu ennellahe muncizunmâ ve'edeke ve muhlikun men hezeleke ve muezzebun men geteleke. Ve ehedu enneke vefeyte bi'ehdillah ve câhedte fîy sebîlihi hettâ etâkel yegîn. Fe le'enallahu men geteleke. Ve le'enallahu men zâlemeke. Ve le'enallahu ummeten semi'et bi zalike fereziyet bih. Allahumme innîy uhiduke ennîy veliyyun limen vâlah. Ve eduvvun limen âdâh. Bi ebi ente ve ummîy yebne Resûlillah -sallallahu aleyhi ve alih
 
Ehedu enneke kunte nûren fîl eslabiâmihe vel erhâmil mutehere. Lem tunecceskel câhiliyyetu bi encâsihâ ve lem tulbiskel mudlehimmâtu min siyabiha. Ve ehedu enneke min de'âimid dîn ve erkân il muslimîn. Ve me'gilil mû'minîn. Ve ehedu ennekel imâm ul berrut tegiyyur reziyyuz zekiyyul hâdiyyîl mehdi-accelallahu fereceh-. Ve ehedu ennel e'immete min vuldike kelimetut tegvâ ve e'elâmul hudâ vel'urvet ul vusga, vel huccetu elâ ehlid dunyâ. Ve ehedu enniy bikum mû'min vebî iyâbikum mûgin. Bi erâiy'i dînîy ve hevâtîmi amelîy. Ve gelbîy ligelbikum silmun ve emrîy li emrikum mutte'bi. Ve nusretîy lekum mu'edde hettâ ye'azenellahu lekum fe me'ekum me'ekum lâ me'e eduvvekum salavâtullahi aleykum ve elâ ervâhikum ve ecsâdikum ve âhidikum ve aibikum ve zâhirikum ve bâtinikum amîn rebbel alemîn.
 
Erbain Ziyaretinin Trke Anlam:
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
“Selam olsun Allah'n velisine ve habibine. Selam olsun Allah'n dostuna ve setiine. Selam olsun Allah'n halis kuluna ve halis kulunun oluna. Selam olsun mazlum ve ehid Hseyin'e. Selam olsun bela ve hznler esirine ve gzyalaryla katledilene.
 
Allah'm! ahadet ederim ki o (Hseyin) senin ltfn ve ikramnla kurtulua eren velin ve velinin oludur, sekin kulun ve sekin kulunun oludur. Sen kendisine ahadetle ltufta bulundun; saadete has kldn, soyunun temiz olmasyla setin, onu yce kiilerden yce bir kii, nderlerden bir nder ve -slam'- savunanlardan bir savunucu kldn, kendisine btn peygamberlerin mirasn verdin, vasilerden klp yaratklarna hccet ettin; o da halka hcceti tamamlad ve mmete mazeret brakmad, yumuaklkla nasihat etti ve kullarn cehaletten ve dalalet aknlndan kurtarmak iin senin yolunda kann aktt. 
 
Dnyann aldatt ve payn (ahiretini) dnyann deersiz alak metasna ve ahiretini en deersiz paraya satan, hava ve hevesine dalan ve alalan kimseler onun aleyhine birletiler ve ona sitem ettiler. Onlar yle kiilerdir ki seni ve peygamberini fkelendirdiler ve kullarndan atei (cehennemi) hak eden omuzlarn-da ar gnah ykn tayan, ekavet ve nifak ehli kimselere itaat ettiler. O (Hseyin) da sabr ve tahamml ederek senin yolunda onlarla cihat etti; nihayet sana itaat yolunda kan dkld ve saygnln inemek mubah bilindi.
 
Allah'm! Onlara iddetli bir lanetle lanet et ve onlar acl bir azapla azaplandr. Selam olsun sana ey Resulullah'n olu. Selam olsun sana ey vasilerin efendisinin olu. ahadet ederim ki sen Allah'n emini ve emininin olusun. Saadetli yaadn ve beenilmi olarak geip-gittin, adsz, sansz, mazlum ve ehid olarak dnyadan gtn.
ahadet ederim ki Allah sana vaat ettii eyi gerekletirecek, sana yardm etmeyip seni alaltan helak edecek ve seni katledeni azaplandracaktr. ahadet ederim ki sen Allah'n ahdine vefa ettin, lm gelip seni buluncaya kadar Allah yolunda cihat ettin; seni katledenlere Allah lanet etsin, sana zulmedenlere Allah lanet etsin, bunu duyup da raz olanlara Allah lanet etsin.
 
Allah'm! Seni ahit tutuyorum ki ben onun dostuyla dost ve onun dmanyla dmanm. Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah'n olu! ahadet ederim ki sen yce slblerde ve tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri tm necasetleriyle seni kirletemedi ve cahiliyetin zifiri karanlklar sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. ahadet ederim ki sen dinin direklerinden, Mslmanlarn -dininin- rknlerinden ve mminlerin snaklarndansn. 
 
ahadet ederim ki sen iyi, takval, beenilmi, arnm, hidayet edici ve hidayet zere bir imamsn. ahadet ederim ki senin evlatlarndan olan imamlarn hepsi takva nianesi, hidayet bayraklar, salam kulp (tutacak) ve dnya ehline Allah'n hccetidirler. ahadet ederim ki ben size ve sizin dnnze (ric'at edeceinize) inanyorum, dinimin ahkâmna ve amelimin sonularna yakinim vardr. Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve ilerim sizin ilerinize tabidir. Allah izin verdii an size yardmm hazrdr. O halde ben sizinleyim, sizinle; dmanlarnzla deil. Allah'n rahmeti sizin zerinize, sizin ruhlarnza, cesetlerinize, hazrnza, gizlinize, zahirinize ve batnnza olsun; duam icabet et ey âlemlerin Rabb'i!”
 
 
Ehlader 
 
Facebook da Payla
YORUMLAR
Henz Yorum Yok !
Kategorideki Dier Haberler