07 Ağustos 2020 Cuma Saat:
04:50
08-12-2012
  

Ey şehid-i Kerbela'ya Ağlayan

Her kim ki zikr-i vâkı`a-i Kerbelâ ile. Bir nâ-tüvânın eyleye çeşmini eşk-bâr

Facebook da Paylaş

 

 
Ağladım yandım şehid-i kerbela'nın haline
Gevher-i aşkımla nakşettim kitabı sîneye
Bir Hüseynî nağme icâd eyledim şâh-ı Necef
İnciler dizdirdi sertâpâ rübâb-ı sîneye
 
Sâkiya, sun bâde-i aşkından uşşaka şerab
Hasret-i lâ'lin ile bağrım yeter ettin kebâb
 
***
 
Geldi ol dem ki kılam cânımı cânâna fedâ
Eyleyem arz-ı mahabbet kılam izhâr-ı vefâ
 
Canımı canana feda etmemin,
Sevgimi belirtmemin,
Vefâmı açığa vurmanın zamanı geldi.
 
Her zamân uşşâkı bir derd ile devrân zâr ider
Bu çemen her lahza bir mihnet gülin izhâr ider
Derd ta'lîmin virüb gerdûn tarîkat tıflına
Bu belâlar dersidür kim-be-dem tekrâr ider
 
Devrân, her zaman aşıkları bir dertle inletir durur;
Bu yeşillik, her lahza bir mihnet gülü verir;
Felek tarikat öğrencisine derdi öğretir; ona belâlar dersini belletir durur.
 
Her kim ki zikr-i vâkı'a-i Kerbelâ ile
Bir nâ-tüvânın eyleye çeşmini eşk-bâr
Gül-zâr-ı izz ü câhini ser-sebz kılmağa
Ol çeşm-i eşk-bâr yeter ebr-i nev-bahâr
 
Kim Kerbelâ olayını anlatarak, bu konuyu bilmeyen birine bilgi verip,
Gözlerini nemlendirirse, onun gözlerinden akan yaşlar,
Olayı anlatan kişinin yücelik gül bahçesini bir ilkbahar bulutu gibi sulamaya yeter.
 
Zehrden telh olalı la'l-i şeker bâr-ı Hasan
Zehr kâmın hîç kim âlemde şîrîn görmedi
Olalı şemşirden pür-hûn ten-i pâk-i Huseyn
İstirâhat bulmadı şemşîr teskîn görmedi
 
Hasan'ın şeker saçan yakut gibi ağzı, ağuyla acılaştığı günden bu yana,
Dünyada hiç kimsenin damağı tad alamaz oldu.
Kılıç, Hüseyin'in güzel bedenini kan içinde bıraktığı günden beri,
Bir türlü kınına girip dinmedi, rahat yüzü görmedi.
 
Zillet ile lezzeti olmaz hayâtun dostlar
Nakd-i cân sarf eyleyüp dünyâda kâm almak gerek
Acz ile dönmek adûdan sehldür himmet dutup
Yâ şehîd olmak gerek yâ intikâm almak gerek
 
Ey dostlar! Zilletle yaşayarak bu hayatın tadı olmaz;
Can verip, dünyada kâm almak gerek.
Acz içinde düşmandan kaçmak, oldukça kolaydır.
çaba gösterip ya şehîd olmak, ya da öc almak gerek.
 
 
 
umutrehberi.wordpress
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler