21 Ekim 2020 Çarşamba Saat:
09:56

Gerçek Rehber'in Özellikleri

02-02-2015 07:59 

Bismillahirrahmanirrahim''Onları öyle rehberler ettik ki emirimizle halkı doğru yola sevkederler ve onlara hayırlı işleri, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik ve onlar, bize ibadet eden kişilerdi.'' Enbiya / 74


Topluma liderlik yapacak insanın öncelik özelliği kendisini ıslah etmesidir. Alim..! İman, Ahlak, Adalet, Vicdan ve İnsan-i değerlerin tümüne sahip olmalıdır. Toplumun hakkını gözetmeli, halkın arasında eşitliği sağlamalı ve Allah'tan korkmalıdır. Bu özelliğe sahip olan gerçek bir lider! Halkı doğru yola hidayet edendir.


Rehber (Önder)'in Önemi


''Emniyete yahut korkuya ait bir haber duysalar derhal yayarlar. Hâlbuki Peygambere ve içlerinden emre salahiyeti olanlara müracaat etselerdi bu haberi arayıp duyarak yayanlar, elbette onlardan gerçeğini öğrenirlerdi. Allah'ın ihsanı ve acıması olmasaydı pek azınız müstesna, Şeytan'a uyup gitmiştiniz.'' Nisa / 83


İslam Ümmeti..! Başlarındaki lider pozisyonunda bulunan şahısların Şeytana uyan Facir, Fasık ve iki yüzlü riyakar Münafık şahıslar olduğunu, bunların ne kadar salahiyetsiz, şahsiyetsiz, karaktersiz, hokkabaz, düzenbaz, sahtekar, hırsız ve sömürücü bir yaratık olduklarını bilmelidir. Toplum bunların insanları nasıl aldatıldıklarını, insani ve İslami değerleri yok ettiğini kavrayabilselerdi, vicdani ve aklı hür insanlar bu zalimlere ve bunların tağut ve şeytani sistemlerine karşı ayağa kalkarak kıyam etmişlerdir.

 
Özellikle sözüm ona sözde İslami görünen kurum, kuruluş, kalem tutan ve yazan kesimler, bu yobaz lider tipli yaratıklar tarafından yapılan bunca yozlaştırılmalara ve bunların yaptıkları ahlaksız ve gayrimeşru tutum ve davranışlara rağmen bunları meşru görmek suretiyle onlara itaat etmek farzdır deyip halkların onların arkasından gitmelerini sağlamak istemeleri acı bir durum değil midir. Bu bir ABD, Siyonist ve Emperyalist zihniyettir. İslam ümmetinin bu Emevi uyruklu zihniyetin zavallılık durumdan kurtulmasının tek çaresi İlahi vasıfları üzerinde taşıyan gerçek bir rehber (önder) e ihtiyaç duyulması ve onun etrafında toplanılmasıdır. 

 
Devlet hazinelerini, tüyü bitmemiş yetimlerin, dul, aç ve fakirlerin haklarını, kendi, akraba ve yandaşları için yağmalayan ve hırsızlayarak sömüren, toplumun dinamiklerini hiçe sayarak eşsiz saraylarda yaşayan şahsiyetsiz önderler vatandaşına ne gibi yarar sağlayabilir ve toplumun ihtiyacını nasıl giderebilir? Bugüne kadar hiç bir yarar sağlamadıkları ve birşey veremedikleri gibi, her şeyi alıp götürerek İslam ümmetini uluslar arası Emperyalist ve Siyonist çetelere köle yapmak için gayret göstermektedirler, bu köleleştirme ve yozlaştırmanın neticesinde toplumun dinamiklerini terörize ettirilerek masum insanları yerlerinden ve yurtlarından ettirdiler. Namuslara tecavüz, yeni yetişmiş gencecik kızları mal satar gibi sattırdılar ve birçok masum hanımları fuhuşa sürüklettirdiler, bu zalim ve fasık liderler Müslümanların namuslarının üzerinden para kazanmakta ve Erkekleri yaşlı, genç ve çocuk demeden tekbir getirerek başlarını kestirdiler ve halada kestirmeye devam etmektedirler.


Dini Rehber'in Varlığının Zarureti


''Musa ile otuz gece münacatta bulunmayı sözleşmiştik de bu vadeyi, on gece daha katarak tamamlamıştık, böylece rabbinin tayin ettiği müddet, kırk geceyi bulmuştu ve Musa, kardeşi Harun'a kavmimin içinde benim yerime geç, onları düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma demişti.'' Araf / 142


Ayeti Kerime Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun'nun (a.s) bir din ve toplumsal rehber (önder) olduklarını belirtirken. Hz. Musa (a.s) rabbine münacatta bulunacağının sözünü veriyor. yani ayeti Kerime şunu vurguluyor toplumun rehber (önder)i önce Allah'a kul olmalı, O,na itaat etmeli ve insanları Allah için gözetmelidir. Fasık, Facir ve ikiyüzlü münafık sıfatlı ( bunlar ister Siyasi ister Dini ) önderlerden kimseye fayda gelmeyeceğini açıklamaktadır.


Rehberin Toplum Üzerindeki Etkisi


''O gün, herkesi, her topluluğu, uydukları kişilerle beraber çağıracağız. Gerçekten de kitabı, sağ eline verilenler, çekirdekteki kıl kadar bile zulüm görmeden kitaplarını okuyacaklar.'' İsra / 72


Şimdi Dini bütün Müslümanlara şu soru sorulmalı? Kendilerine önder kabul edilen şahısların sıfatı nedir. İmanlımı, takvalı mı, fasık mı, münafık ve zalim midir? Bunlar hangi kategoride değerlendirilmelidir.? Bu Allah'tan korkmaz kul'dan utanmaz fasık, facir ve ikiyüzlü Münafık sıfatlı önderler Allah'ın zalim tabir ettiği ve sıfatlandırdığı kimselerdir. Bunların arkasından giden, alkışlayan, yaptıkları ahlaksızlıkları, Zinayı, Alkolü, Rüşveti, Hırsızlığı, faizi, Yağmalamayı iffet ve hayâsızlığı, Allah ve Hz. Resulüllah'ın (s.a.a) haram kıldıklarını helal ve helal kıldıklarını ise haram kılmışlardır. İlahi hükümleri ve Hz. Resulüllah'ın ( s.a.a ) sünnetini mürteci olarak adlandırarak şeytan ve tağut siyasetiyle insanları idare etmektedirler, bu gayri meşru ve şeytani siyasetini kabullenen insanlar kıyamet günü bunlarla beraber çağırılacak ve amel defteri sol ellerine verildiğinde böyle insanların arkasında gittiklerinden dolayı nasıl cevap vereceklerdir.


Rehber (Önder)'in Şartları


''Peygamberleri, Allah size Padişah olarak Talüt'u gönderdi dedi. Nasıl olur da dediler, bize buyruk yürütür o? Bizim ondan ziyade Padişahlığa hakkımız var, malca da bizden üstün değil. Peygamberleri, şüphe yok ki dedi, onu Allah seçmiş, sizden üstün etmiş, ona bilgi ve vücut bakımından üstünlük vermiştir. Allah, mülkünü dilediğine verir. Allahın rahmeti boldur, her şeyi bilir.'' Bakara / 247


Burada Kur'an'ın buyurduğu lider'in özelliği İlahi oluşudur. İnsanların hoşuna gider veya gitmez önemli değildir. Önemli olan liderin Allah'ın ön gördüğü İman, takva ve kayıtsız şartsız itaat özelliğine sahip olmasıdır. Böyle bir lider yeryüzünde hiç bir zaman tağut ve zalim'in gücünden korkmadan ve çekinmeden toplumu Allah'ın istediği hedefe götürmesidir. Allah'a teslim olmuş böyle bir lider ve onu takip eden halk dünya emperyalizmin uyguladıkları bütün zorluklara, baskılara ve sıkıntılara rağmen onuruyla ayakta durarak gerçek bir bağımsız ve özgür toplumu hem dünyası hem de ahiretini kazanmış olmasıdır.


Fasık İnsanların Rehber oluşunun Tehlikesi


'' Görmez misin, kendilerine kitaptan bir nasip verilenler, Puta, Şeytan'a inanırlar da kafirler için bunlar derler, inananlara nispetle daha doğru yolda.'' Nisa / 52


Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen tüm otoriteler, kendilerine sunulan ve tağutların koyduğu Put'sal siyasi kanunlar gerçek anlamda Şeytan'a tapmaktır. bunlar Amel'i inkarcılardır. Böyle münafık sıfatlı insanların topluma önderlik yapmasının ne kadar tehlikeli olduğunu varın siz düşünün. Kur'an-ı kerim bunların Put ve Şeytana inandıklarını sarahaten belirtmektedir.


Rehber (Önder)'in Görevleri


''Onları öyle rehberler ettik ki emrimizle Halkı doğru yola sevk ederler ve onlara hayırlı işleri, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahiy ettik ve onlar, bize ibadet eden kişilerdir.'' Enbiya/ 74


Bu ayet'in yorumunu ve açıklamasını yukarıda yazdık ikinci bir yoruma gerek duymuyoruz. Bakınız......


Ulul Emr'e İtaat Etmek


''Ey inananlar, Allah'a, Peygambere ve içinizden emredecek kudret ve liyakata sahip olanlara itaat edin. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bir şeyde ihtilafa düştüğünüz mü o hususta Allah'a ve Peygambere müracaat edin; bu hareket, hem hayırlıdır. Hem de sonu pek güzeldir.'' Nisa / 78


Yukarıda ki ayetlerde açıklanan rehber ( önder) olan şahısların hiçbirinin özelliği toplumu gerçek bir manada hidayete götürecek vasıflara sahip olmadığını görmekteyiz. Gerçek rehber Nisa Suresi 78. ayetinde belirttiği gibi '' Allah'a Peygambere ve içinizden emredecek kudret ve liyakate sahip olanlara itaat edin.''


Gerçek rehber (önder)in özelliği ''Allah, Peygamber ve liyakat'' kavramında yatıyor, yani rehber (önder) in İlah-i sıfatları ve Peygamber özelliklerini kendisinde taşıması, İman ve Takva elbisesiyle donatılmış bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Kendisini değil halkını, dünyasını değil dinini, makamını değil hizmetini, etrafını değil ihtiyaç sahiplerini, karnını değil fakirleri, yaşam lüksünü değil ahiretini, hesap sormayı değil hesap vermeyi, ipek döşeli yataklarda zevkle uyumayı değil seccade üzerinde ibadet etmeği, halkına ağalık yapmayı değil hakka hizmetçi olmayı, ölürken mirasçılara bıraktığı serveti değil ilimi bırakmayı, böbürlenerek kibri değil, takvayı ve Allah'a kul olmayı miras bırakmayı, halkın rızasını değil, hakkın rızasını düşünen rehber (önder) ancak İslam ve ümmeti kurtuluşa götürür.


İmam Humeyni (ra) gerçek bir manada İlahi ve Peygamber vasıflarını taşıdığı için gerçekleştirdiği o büyük kıyam, Kur'an ve Nebev'i Sünnet ışığında kurduğu İslam devleti sayesinde başta büyük şeytan ABD ve tüm dünya müstekbirlerinin karşısında onurlu duruşla mücadele verdi, ve gösterdiği İzzetli duruş neticesinde İslam'a ve İslam Ümmetine kazandırdığı şahsiyet, Özgürlük ve bağımsızlıktan dolayı dünyadaki tüm Mümin ve mustazaf halklar Aşk ile bağlandılar. Kafir, zalim, münafık ve fasıklar ise düşman oldular, bugün büyük Şeytan ABD, dünya Emperyalist ve Siyonistlere karşı verilen özgürlük, bağımsızlık ve Adalet mücadelesi İmam Humeyni'nin 1979 yılında attığı temel sayesindedir.


Bugün rehberiyet makamında oturan İmam Hamenei benliğinde bulundurduğu İlahi ve Nebevi değerler, gösterdiği feraset ve geniş basiretiyle adalet ve bağımsız tüm ezilmiş ve mustazaf halklara rehber (önder) lik yapmaktadır, bütün emperyalist ve Siyonist çete ve güçler onun fikir ve basiretinin karşısında çaresizce debelenmektedirler.


Dünyada ve özellikle İslam coğrafyasında vuku bulan olaylar, bunların başında Irak, Suriye, Afganistan, Bahreyn, Yemen, Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Mısır ve vs.. ülkelerde zalim ve direkt ve ya endirekt terör devletleri ve bunların finans ettiği ve sınırsız destek verdiği terör gurupları İslam ümmetinin arasına mezhep ve kavmiyetçilik fitnesi salarak kardeşi kardeşe kırdırmak için yoğun uğraşlar verirken, bu büyük ve onarılması zor fitnenin karşısında sabır ve metanetle İslam ümmetini vahdet ve kardeşlik çatısı altında birlik olunması gerektiğini, bu fitne ateşini nasıl söndürdüğünü çok açık ve net olarak görmekteyiz.


İmam Hamenei bununla beraber İslam ve insanlığın onuru üzerine oynanan büyük ve tehlikeli oyunun anlaşılması için dünyada din, mezhep, ırk ve milliyet göstermeden bütün gençliği bu büyük fitne tehlikesinin karşısında uyandırmak ve her bir genci aklıselim ile olayları değerlendirmelerini istemektedir. Bütün gençlerden Kur'an okumalarını ve rahmet peygamberi Hz. Muhammed'i (s.a.a) Kur'an ile tanımak gerektiğini buyurarak tavsiye etmekte ve yön vermektedir.


Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in topluma sunduğu geçek insan vasıflı lider işte budur. Eğer İslam Ümmeti gerçek rehber (önder)lere sahip olsalardı zalim, emperyalist ve Siyonistler İslam halklarının başlarında bulunan kukla ve satılmış Facir, Fasık ve riyakar iki yüzlü Münafık sıfatlı liderlerin varlıklarıyla zillette yaşatıp köleleştiremezlerdi.


Bugün ABD, İngiltere, Fransa, Siyonist İsrail ve bunların kuklalığını yapan Arap ve bölge İslam ülkelerin başında bulunan lider kadrosuna, küresel terör devletlerine ve onların köpekliğini yapan vahhabi ve selefi terör örgütlerine karşı İran İslam cumhuriyeti önderliğinde onurlu direniş gösteren Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan Hizbullah-i mücahitler Velayet yoluyla emperyalist ve Siyonistlere verdirdikleri kayıplar karşısında zalimlerin nasıl çaresiz kaldıklarına dünya şahit olmaktadır. Er veya geç zafer Hakkındır. Allah'ın izniyle zafer direniş cephesinindir.


Rehber (önder)in İslam ümmetini, hatta dünya mustazaflarını zalim ve diktatör terör devletlerin sömürgesinden kurtaracak olmasında en büyük  görev gerçek rabbani alimlere düşmektedir. Alimler Allah için zamanın ve şartların bütün olumsuzluklarına rağmen vazifelerini liyakatiyle yapmalıdır. Burada alimlerden bahsetmişken saray mollalarını kastetmiyorum, devlet güdümünde kendilerini koruma altına alan satılmış tasmalı saray imamları hariçtir. Çünkü onların vazifeleri İslam'a hizmet değildir, onlar tağut ve şeytan devletin çıkarlarını korumak için para karşılığı satın alınmış tasmalı molla adında zavallılardır. Bunlar gerçekte dine ihanet merkezi (diyanet)dir. ve bunlardan bahşetmişken İmam Zaman ekmeyi yemiş bir kısım nankör satılmış alim kisvesi altında Muaviye sarayının sofrasında karnı ve dünyası için satılmış pis yaratık ve zavallı mollacıklardır, bunlar asla mektebi temsil etmiyor ve asla da edemezler, bunlar rehberiyet ekseninin dışında silahsız ama mektebi terörize eden sapık ve zavallılardır. bunlarında vazifeleri yoktur, bunlarda vazife dışı kalan beyhudelerdir. bunların arkasında namaz kılan saf mümin kardeşlerime tavsiye amellerinizi batıl etmeyin.


bir gurup İngiliz eksenli Şia adı altında satılmış gulat vasıflı molla kisvesinde ki kesif bireyler bunlar Siyonist ve İngiliz çıkarları için utanmadan kendi müçtehitlerine küfredenler, saf ve temiz gençleri kandırarak İngilizlere hizmet ettirirler ama hak görünümü vererek,  bunlar ötekilerden daha da necistir.


Bugün İnsanlığı küresel olarak idare eden, yön veren ve doğru yola hidayet eden gerçek rehber (önder) Veliyyi Fakih ve Veliyyi emri Müslimin İmam Hamaneidir. Ümmet ve özgürlük havarileri onun etrafında toplanmalı ve zulme karşı durmalıdır. aksi takdirde köleliye ve sömürülmeye devam edilecektir.
Hz. Resulüllah (s.a.a) şöyle buyur;


''Kıyamet günü Allah'ın Adalet tartısında alimlerin kalemi şehitlerin kanından daha ağır ve faziletlidir.''


Hz. Resulüllah (s.a.a):


''Allah benim temsilcilerime rahmet eylesin; Dediler "Ey Allah'ın Resulü (s.a.a) sizin temsilcileriniz kimlerdir"; Hazret buyurdu: "Benim sünnetimi canlı yaşatan ve onu Ümmete öğretendir.''


Hz. Resulüllah (s.a.a):


''Fakihler ( müctehit) benim emanetçilerimdir.''


İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:


''Gerçek Alim (rehber) güzel ahlak'ta toplumun en temizi ve hayatta kanaat eden kimsedir.''


İmam Ali (a.s):


''Allah'ın gerçek alimlerden isteği; sömürücü zalimlerin zulmünün ve sömürülen Mazlumların feryadı karşısında sessiz kalmamasıdır.''


İmam Ali (a.s):


''Âlimler, toplumun gerçek sözcüleridir.''


İmam Mehdi (af) şöyle buyurdu:


''Hayatınızda yaşanan olayları anlayabilmeniz için bizim sözlerimizi söyleyen ve Hüccetimiz olan, fakihlerimize müracaat edin.''


Hadislerde beyan edilen gerçek âlimler sorumluluklarını kavrayan ve zamanın İmam'ı tarafından tayin edilen hak temsilcilerdir. bunlar fakihler ve Hak rehberlerdir.


Esselamu Aleykum Varehmetullah'i Vabere katuh'u


Ellahumme Accil-liveliyyikel Fereceh'u

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !