06 Haziran 2020 Cumartesi Saat:
03:31
20-04-2020
  

Gerçekleşecek Son Kıyam

O öyle bir Allah`tır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir...

Facebook da Paylaş


 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü


 

Herkes İmam Mehdi'nin (a.f) evrensel kıyamı zamanında neler yaşanacağını merak etmektedir. İmam'ın (a.f) harekâtı nereden ve nasıl başlayacaktır? İmam (a.f) muhalif gruplara karşı nasıl davranacaktır? Sonunda İmam Mehdi (a.f) bütün dünyaya nasıl hâkim olacaktır? Ve bütün işleri nasıl eline alacaktır?

Bu ve bunlar gibi birçok soru zuhur aşkıyla yanıp tutuşan âşıkların kafalarına takılmaktadır. Fakat şunu itiraf etmek gerekir ki, beşeriyetin son ümidinin kıyamı ile ilgili olaylar hakkında konuşmak oldukça müşkül  bir meseledir. çünkü henüz gerçekleşmemiş ve gelecekte gerçekleşecek böylesine ciddî ve aynı zamanda çok hassas olaylar hakkında konuşmak oldukça zordur.

Bundan dolayı, bu bölümde İmam Mehdi'nin (a.f) zuhuru esnasında yaşanacak olayları çeşitli hadis kitaplarına dayanarak aktarmaya çalışacağız. Dolayısıyla zuhur zamanında yaşanacak olaylarla ilgili olarak siz değerli okurların kafasında genel bir şema çizeceğiz. Cenab-ı Haktan olayların ayrıntılarını ve detaylarını müşahede etme şerefini bizlere nasip etmesini temenni ediyoruz.


Kıyam Nasıl Gerçekleşecek?

Zulüm ve fesadın karanlık bulutları yeryüzünü sardığı; zalimlerin kötü, çirkin ve namertçe baskıları insanlar arasında at koşturdukları; mazlumlar çaresiz kalıp ellerini yardım için Allah'ın dergâhına açtıkları zaman; Allah'ın emriyle mübarek Ramazan ayında ansızın gökten gelen bir ses, bu karanlığı yarıp vaat edilen büyük kurtarıcının müjdesini verecektir.[1] Kalpler hızlı hızlı atmaya başlayacak ve gözler yerlerinde donup kalacaktır. Gece yarasaları korku ile iman güneşinin doğmasını izleyeceklerdir. Kendilerine bir çare bulma peşine düşeceklerdir. İmam Mehdi'yi (a.f) bekleyen âşıkları herkesten maşuklarının yerini soracaklar. İmamları ile görüşüp onun safında olabilmek için birbirleriyle yarışacak ve sevinçten ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir.

İşte o dönemde Suriye, Ürdün ve Filistin gibi büyük bir bölgeye hâkim olan Süfyani; İmam'a (a.f) karşı koymak için büyük bir ordu hazırlayacaktır. Süfyani'nin ordusu Mekke yolunda İmam'ı (a.f) takip etmeye başlayacaktır. Fakat Beyda adında bir bölgede yere gömülüp yok olacaktır. [2]

Nefs-i Zekiye'nin şahadetinden kısa bir süre sonra, İmam Mehdi (a.f) genç bir insan simasında Mescidü'l-Haram'da zuhur edecektir. Üzerinde Peygamber (s.a.a) Efendimizin gömleği ve elinde Hz. Peygamber'in (s.a.a) bayrağı olacaktır. Kâbe duvarına yaslanacak Rükün ve Makam arasında zuhurunu ilan edecektir. Allah'ı hamt ve senadan, Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine (s.a) selam gönderdikten sonra şöyle buyuracaktır:

"Ey insanlar! Biz Allah'tan yardım diliyoruz. Bizim çağrımıza cevap veren herkesi yardımımıza çağırıyoruz."

Sonra kendini ve Ehl-i Beyt'ini (a.s) tanıtıp şöyle seslenecektir:

"Bizim hakkımızı riayet etme konusunda Allah'ı göz önünde bulundurun. Bizi (adaleti yayma ve zulmü yeryüzünden kaldırma konusunda) yalnız bırakmayın. Bizlere yardım edin ki, Allah'ta sizlere yardım etsin."

İmamın sözleri bittikten sonra göklerde olanlar yeryüzünde olanlardan öne geçecek ve grup grup yeryüzüne ineceklerdir. İmam ile biat edeceklerdir. Onların önünde vahiy meleği Hz. Cebrail (a.s) olacak ve imama yardım elini uzatacaktır. Daha sonra yeryüzünün 313 mümin çeşitli bölgelerden vahiy bölgesine gelip imamın etrafında çember oluşturacaklar ve imama (a.f) biat edecekler. Bu kutlu olay, canlarından geçmiş on bin dostun imamın ordugâhında toplanması ve imamın huzuruna vararak Peygamber'in (s.a.a) oğlu ile biat etmesiyle son bulacaktır. [3]

İmam (a.f) dostlarından ve askerlerinden oluşan ordusu ile kıyam bayrağını açacaktır. Süratli bir şekilde Mekke ve etrafına hâkim olacaktır. Peygamber (s.a.a) diyarı kötü insanlardan temizlenecektir. Daha sonra adalet ve şefkat yağmurunu yağdırmak için Medine'ye doğru hareket edecektir. Başkaldıranları yerlerine oturtacaktır. Sonra Irak'a doğru hareket edecek Kufe şehrini evrensel hükümet merkezi olarak seçecektir. Oradan kıyamı idare edecektir. Kufe'den insanları İslam'a davet edecektir. Kur'an öğretileri ışığında bir yaşamı, zulmü yeryüzünden kaldırmak için ordularıyla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerine gönderecektir.

İmam (a.f), dünyadaki bütün kilit bölgeleri bir bir fethedecektir. Çünkü vefalı dostları ve müminlerin yanında melekler de İmama (a.f) yardım edeceklerdir. İmam Mehdi (a.f) ve ordusu, İslam Peygamber'inin (s.a.a) düşmanlarının kalbine korku salan ordusu gibi ilerleyecektir. Kudret sahibi Allah onun ve dostlarının korkusunu düşmanlarının kalbine atacaktır. Bundan dolayı hiçbir kudret İmam Mehdi (a.f) ile karşı karşıya gelme cesaretini gösteremeyecektir.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kaimimize korku ile (Düşmanların kalbine korku salınması ile) yardım edilecektir." [4]

Şu noktaya da değinmek gerekir ki;

 

İmamın (a.f) ordularının fethedecekleri yerlerden birisi de Beytü'l-Mukaddes'tir. [5] Bundan sonra çok mübarek bir olay yaşanacaktır. İmam Mehdi'nin (a.f) kıyamı sürecinde belirleyici bir olay olacak ve Hazretin hak cephesini güçlendirecektir. Bu olay, Hz. Mesih'in (a.s) gökten yeryüzüne inmesidir. Kur'an'ın buyruğuna göre; Hz. Mesih (a.s) hayatta ve göklerde yaşamaktadır. Yeryüzüne gelecek ve İmam Mehdi'nin (a.f) arkasında namaz kılacaktır. Böylelikle Hz. İsa (a.), beklenen on ikinci imamının (a.f) kendinden daha üstün olduğunu ve herkesin ona uyması gerektiğini ilan edecektir.

İslam Peygamber'i (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

"İnsanlara müjde vermem için beni hak üzere gönderen Allah'a ant olsun ki;  dünyanın ömründen bir gün kalsa dahi Allah, oğlum Mehdi'nin (a.f) kıyam etmesi için o günü uzatacaktır. Ondan sonra İsa b. Meryem (a.s) yeryüzüne inip Mehdi'nin (a.f) arkasında namaz kılacaktır." [6]

Bu olaydan sonra Hz. İsa (a.s) dünyada kalabalık bir nüfusa sahip olan birçok Hristiyan'ın, Şiilerin imamı ve Allah'ın son hücceti İmam Mehdi'ye (a.f) iman etmelerine sebep olacaktır. Sanki Allah, Hz. İsa'yı (a.s) böyle bir gün gelmesi ve hak peşinde olanların meşalesi olması için saklamıştır.

Elbette hak yol hidayetçisi olan Hz. Mehdi (a.f)  eliyle mucizelerin ortaya çıkması, beşeriyete yol göstermesi için fikirsel konuların öne sürülmesi, açıklanması, beyan edilmesi ve insanların bu konular hakkında aydınlatılması büyük Mehdisel İnkılâbının programlarındandır. Böylelikle hidayet peşinde olanlara hak yolunu açacak ve hakikati gösterecektir.

Bu doğrultuda imam Mehdi (a.f) dünyanın şu an bizler tarafından bilinmeyen belli bir bölgesinde defnolmuş Tevrat'ın tahrif olmamış levhalarını-sayfalarını (Yahudilerin mukaddes kitabını) çıkaracaktır [7]. Yahudiler bu levhalarda İmam Mehdi'nin (a.f) nişanelerini gördükten sonra ona iman edeceklerdir. Diğer dinlerin mensupları da böyle büyük bir olayı, imamın hak mesajını ve hazretten mucizelerini gördükten sonra grup grup hazrete iman edip hak saflarına katılacaklardır. İşte Allah'ın vaadi böyle gerçekleşecektir. Yüce İslam dünyadaki bütün insanları bir tek hak bayrağı altında toplayacaktır.

"O öyle bir Allah'tır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da..." [8]

Yukarıda İmam Mehdi'nin (a.f) kıyamı için çizdiğimiz şemayı göz önünde bulunduracak olursak; sadece kalpleri katılaşmış zalimlerin ve zorbaların hak ve hakikat karşısında teslim olmayacaklarını anlayabiliriz. Böyle insanlar, ezici bir üstünlüğe sahip olan müminlerin karşısında duracak güce sahip olamayacaklardır.

Hz. Mehdi'nin (a.f) adalet kılıcı ile hak ettikleri sona kavuşacaklardır. Yeryüzü ve içinde olanlar her zaman için onların şerrinden ve fesatlarından kurtulacak emniyetli bir hayata kavuşacaklardır.

 -----------------------------------------------------------

[1]- Gaybet-i Numani, bab. 14, h.17

[2]- Biharu'l-Envar, c.53, s.10

[3]- Gaybet-i Numani, bab.14, h.67

[4]- Kemaluddin, c.1, bab.32, h.16, s.603

[5]- Ruzigar-i Rehayi, c.1, s.554

[6]- Biharu'l-Envar, c.51, s.71

[7]- Ruzigar-ı Rehayi, c.1, s.522

[8]- Tevbe, 33

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler