09 Ağustos 2022 Salı Saat:
06:50

Her Zaman ve Her Şeye Rağmen Vahdet

13-11-2019 00:01


 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Asırlardır konuşulan, konuşulmaya devam edilen konu, VAHDET…

 

Evet, VAHDET HAFTASI ve yine gündemimiz ümmetin vahdet ve birliği…

 

Asırlar geçse de yine konuşacağız; bıkmadan usanmadan. Arzuladıklarımızı gerçekleştirsek de, gerçekleştirmesek de yine konuşacağız, yine konuşacağız... Konuşmalıyız. Düşmanlara inat, içimizdeki cahillere ve gözleri bağnazlıktan kör olmuş mutaassıplara inat yine konuşacağız, yine konuşacağız. Zira bu, bazılarının iddia ettiği ve yahut düşündüğü gibi konjoktürel ve taktiksel bir uygulama değildir, aksine ilahi bir çağrı ve ilkesel bir duruştur. Öyle bir duruş ki kökü Kur’anî düşünceye ve nebevi yaşama dayalıdır. Daha açık söylememiz gerekirse bu Allah’ın ve kitabının kesin ve muhkem emridir bizleree.

 

“Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani birbirinize düşmandınız; O, kalplerinizi birbirine kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz ve bir ateş uçurumunun kenarındaydınız; O, sizi oradan kurtardı. Allah, hidayet bulasınız diye işte böyle ayetlerini size açıklıyor.” En’âm/103

 

Resulullah’ın (s.a.a) hem söylemleri, hem ömür boyu uygulamaları ve  sünnetidir.

 

Bilahare hayatının son günlerinde ve veda hutbesinde şöyle buyurmamış mıydı Allah’ın Resulü (s.a.a):

 

“Acaba, hangi günün en değerli gün olduğunu biliyor musunuz?" İnsanlar: "Bugün." diye cevap verdiler. "Peki, aylardan hangisi?" diye sorunca yine "Bu ay." dediler. "Beldelerden hangisi, en değerli ve en hürmetli beldedir?" diye sordu. Onlar da "Bu belde (Mekke)." diye cevap verdiklerinde şöyle buyurdu: "Hiç şüphesiz sizin kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız birbirinize aynı bu günün,  bu ayın ve bu beldenin hürmet ve saygınlığı gibidir ve bu Rabbimizi mülakat edeceğiniz güne kadar devam edecektir ki o gün amellerinizden sizi hesaba çekecektir…”

 

“Ey insanlar! Müminler kardeştirler; hiçbir kimseye kardeşinin malı, rızası olmadan helal olmaz. Sakın benden sonra eski günlere dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın…”

 

Tarih boyunca tefrika ve fitneden ne kazandıklarını, ümmete ne kazandırdıklarını birisi çıkıp da anlatabilirmi müslümanlara?. Sadece bir örnek, evet sadece bir örnek olumlu sonuç veren tafrika örneği bir şey gösterebilirler mi? Bu ümmete ihtilaf, tefrika ve fitneden daha çok kaybettiren başka bir şey gösteremezler.

 

Vahdetten ve gerekliliğinden bahsetmeye başladığında birileri hemen: Onlarla nasıl vahdet edilir?! Onlar sahabeye dil uzatıyorlar; onlar halifeleri kabul etmiyorlar; onlar halifeleri sevmiyorlar… Onlarda Mut’a var… Onlar Kur’an’ın tahrifine inanıyorlar… Onlar sünnete uymuyorlar… diye itiraza kalkışıyorlar.

 

Peki, bunları söylerken neyi kastediyorlar acaba? Mesela dil uzatmaktan maksat günahlardan masum olmayan bazı sahabenin Müslümanların müşterek kaynaklarında geçen hatalarını dile getirmek, onları eleştirmek mi? Eğer bunu kastediyorlarsa, salt eleştirinin neresi sakıncalıdır acaba? Ayrıca bunları bize nakleden bizzat bunu söyleyenlerin de benimsediği, kabul ettiği kaynaklar ve onları yazan alimlerdir… Kaynaksız bir iddiada bulunan, iftira eden kimseler elbette bunun dışındadırlar ve elbette hesaplarını hesap gününde Allah’a vereceklerdir. Dolayısıyla eğer bunları dile getirmek suç ise baş suçlu bunları bize nakleden kaynakların sahipleridir. Ancak bu eser sahibplerine ve alimlere ne hikmetse kimsenin itirazı yok. Diğer bir taraftan sahabenin bizzat kendileri birbirlerini kıyasıya eleştiriyor ve farklı görüşlerini muhtelif şekillerde ortaya koyuyor ve bundan dolayı da kimse de “Sen bana dil uzattın, hakaret ettin.” Tartışmaları yapmıyordu!

 

Eğer maksatları hakaret ve saygısızlık ise bunu elbette ki hiçbir akıl ve izan sahibi Müslüman tasvip etmez.  Hiç bir kimse başka birisinin önemsediği sembollere ve kutsallara hakaret etme hakkına sahip değildir ve bu konuda sözleri ve eylemleri ölçü sayılacak kişiler o mezhebin söz sahibi büyükleri, müctehid ve âlimleridir, üç beş cahilin söylem veya eylemleri adres gösterilerek bir mezhebin ve ya toplumun görüşleri yargılanamaz.[1]

 

Onlarda mut’a var diyorlar…

 

Mut’a sadece onlarda değil, Resulullah’ın ve bir zamana kadar halifelerin devrinde de var olan bir nikah uygulamasıydı… Mut’aya muhalif olanlar bunun neshedildiğine inanırken, diğerleri bunun aksini düşünmekteler. Her birinin kendine göre delilleri vardır. İsteyen iki tarafın da delillerini yakından inceleyip tercihini ona göre yapar. Kısacası bu bir içtihat meselesidir. Müctehitler delillerden ve kaynaklardan farklı sonuçlara ve içtihatlara ulaşabilirler ve kimse de bunda bir beis olduğunu düşünmemektedir. Ayrıca bugün mut’a konusunu seviyesiz bir biçimde dillerine dolayıp karalama vesilesi yapanların kahir çoğunluğu esasen mut’a nikâhının ne olduğunu, delillerini, teşrii tarihini ve felsefesini, hangi zaruret durumları ve kimler için teşri edildiğini bile bilmiyorlar![2]

 

Vahdet karşıtlarının sundukları bir başka gerekçe: “Onlar Kur’an’ın tahrifine inanıyormuş.” iddiası. Eskiden beri var olan yalanlardan bir diğeri… Eğer maksat tahrifi andıran veya tahrife yorumlanabilecek bazı rivayetlerin kaynaklardaki varlığı ise, bu sadece bir mezhebe özgü bir durum değil, bütün mezheplerin kaynaklarında benzerlerini görmek mümkündür. Önemli olan o mezheplerin âlimlerinin o hadisleri nasıl yorumladığı veya kabul edip etmedikleridir. Baktığımızda Ehlibeyt mektebi âlimlerinin kahir çoğunluğu bu rivayetlerin büyük bir kısmının zayıf ve kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuş, diğer bir kısmına ise tahrifle alakalı olmayacak şekilde yorumlar getirmişlerdir.

 

Onlar sünnete uymuyorlarmış… Bir başka iftira daha. Sünneti inkâr eden küfre girer… Ne var ki sünnete ulaşmanın yolları ve kaynakları hakkında ihtilaf olabilir. Birisinin kaynağına diğeri elindeki delillerle itibar etmeyebilir. Dolayısıyla da onun sünnet gördüğü şeyi diğeri görmez. Bu gayet doğal bir ihtilaftır. Bir mezhebin içinde bile bir âlimin, müçtehidin kabul edip de üzerinden fetva verdiği bir hadisi diğeri muteber bilmeyerek farklı bir fetvaya yönelebilir. Dolayısıyla ihtilaf sünneti kabul edip etmemekte değil, neyin sünnet olup olmadığı ihtilafıdır…

 

Vahdet karşıtlarının ileri sürdüğü gerekçelerin hemen hepsi bunlara benzer şeylerdir.

 

Bir de makasın diğer ağzı diyebileceğimiz karşı taraftaki vahdet muhaliflerinin bahaneleri var!

 

Siz nasıl olur da Ehlibeyt düşmanlarıyla vahdet edersiniz? Onlar Ehlibeyt İmamlarının imametini inkâr etmiyorlar mı? Onlar Muaviye ve Yezit gibileri dahi kutsamıyorlar mı? Ve...

 

Ehl-i Sünnet’in Ehlibeyt düşmanı oldukları katiyen yalan ve iftira... Beni Ümeyye zamanında Nasibi denilen ve tarihte kaybolup giden az bir grubun dışında Ehl-i Sünnet kardeşlerimizden Ehlibeyt’e (haşa) düşmanlık besleyen tek bir kişiyi dahi bulmak mümkün değildir. Nasıl mümkün olsun oysa Allah-u Teâla onların meveddet ve muhabbetini Resulullah’ın (s.a.a) risaletinin karşılığı olarak ümmette farz kılmıştır! (Şura/23) Ehl-i Sünnet’in de kaynaklarında nakledilen onlarca hadiste onların muhabbet ve sevgisine Resulullah (s.a.a) tarafından vurgu yapılmıştır.

 

Ehlibeyt İmamlarının imametini kabul etmiyorlarmış. Evet, doğru; ama bu bilinmeyen bir şey değil ki! Biz elimizde olan delillere dayanarak ilk üç halifenin hilafetine inanmadığımız gibi onlar da Ehlibeyt’in imametine inanmamaktadırlar. Ama ne onlar bizim halifelerin hilafetine inanmayışımızı bahane edip bizi tekfir edebilirler, ne de biz Ehlibeyt’in imametine inanmadıkları için onları dinden çıkarma hakkına sahibiz! Herkes araştırmaları ve elde ettiği delillerin sağlamlığı ve ne kadar yakinî ve tutarlı olup olmadığı konusunda kendisi sorumludur ve ona göre de hesabını Rabbine verecektir. Ama biz bu bahanelerle kimseyi İslam’ın dışına itme hakkına sahip değiliz ve İslam’ın temel inançlarını kabul eden her kesi ümmetin bir parçası olarak görmeye devam edeceğiz.

 

Muaviye ve Yezit gibileri kutsuyor, onlara rahmet okuyorlar! Evvela Yezit melununa bazı Vahhabilerin dışında müspet bir gözle bakan veya rahmet okuyan bir Sünniyi biz tanımıyoruz. Onun ne kadar zalim, ne kadar melanet ehli olduğunu hemen herkes kabul edip nefret ve lanetle yâd eder. Bu yüzden tarihte Yezit ve aynı zihniyeti taşıyan tarihteki bazı zalim ve faasıkların suçuna bugünkü Ehl-i Sünnet camiasını ortak görmek haksızlık ve insafsızlıktan başka bir şey değildir. Elbette Muaviye konusunda biraz daha ihtiyatlı davrandıkları halde kendisine karşı içten ve ciddi bir muhabbet taşıyanların sayısı da oldukça azdır ve kanaatimiz odur ki bunda da onun sahabi olduğu veya vahiy kâtibi olduğu iddialarının etkisi vardır. Ne var ki bu durum da yine tekfir ve tefrika vesilesine dönüştürülemez. Ehlibeyt Mektebinin büyük ve itibar sahibi hiçbir âlimi ve müçtehidi bundan dolayı birisinin ümmetin dışına itilebileceği yönünde görüş belirtmemiştir. Şaz görüşü olan nadir bazı kimseler tarih boyunca her iki tarafta da olagelmiş ve insaf, izan sahibi büyük âlimlerimiz her iki tarafta da bunları asla kale almamış ve sözlerine itibar etmemişlerdir.

 

Her iki tarafın da muteber âlim ve müçtehidlerine göre “Şehadeteyni getiren ve kıble ehli olan herkes” Müslümandır ve bu ümmetin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözün uzamasından korkmasaydık burada buna onlarca örnek verebilirdik. İsteyenler kaynaklarda bunlara rahatlıkla ulaşabilirler.[3]

 

Aslında vahdeti engellemek için bu tür sudan bahanelerin arkasına sığınanlar, güya bu gerekçeleri ileri sürerek endişe ve rahatsızlıklarını dile getirirken, Müslümanlar arasında bu gerekçelerle oluşturulan tefrika ve fitnelerin tarih boyunca ve günümüze kadar yarattığı büyük felaket ve ziyanlardan, acı ve zulümlerden nasıl olur da endişelenmez, korkmaz ve bunun kendileri için sağlayacağı vebalden korkmazlar?! Bu fitneler meydana geldiğinde İslam’ın ve Ümmet-i Muhammed’in planlı düşmanlarının nasıl da avuçlarını ovuşturduklarını görmezler?! Şu on dört asır boyunca hangi zaman diliminde ve hangi grup veya mezhep taraftarları, çıkan fitnelerden ve yaşanan acı olaylardan karlı çıkmıştır? Buna bir tek örnek gösterilebilir mi?

 

Peki, Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.” diye buyuran bizim Peygamberimiz ve Efendimiz değil midir? İki defa değil, binlerce kez aynı fitne ve tefrika deliğinde saklanan sinsi yılanlardan sokulmalarına rağmen neden bazıları akıllarını başlarına devşirmez ve hala ihtilaf ve tefrika naraları atarlar? Anlamak mümkün değil!

 

Bugün Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Myanmar’da, Bahreyn’de, Somali’de ve diğer onlarca bölgede ve hepsinden önemlisi Filistin’de yaşanan acıların temelinde yatan tefrika ve fitne değil de nedir? Ne zaman uyanacağız? Amerika ve İsrail başta olmak üzere İslam düşmanlarının Müslümanlara yaptıklarını görmek için daha kaç yıl, kaç asır bekleyeceğiz? Bunun en çarpıcı ve en açık örneğini bizzat kendi ülkemizde 15 Temmuz’da yaşamadık mı? Bu ibret verici hadisenin arka planındaki elleri görmedik mi? Bütün bu acı tecrübelere rağmen Hala kendimizle, birbirimizle uğraşmaya devam edecek miyiz?!

 

Düşman bizim varlığımıza, dinimize, memleketimize, ümmetimize kastetmişken, biz hala sen şöylesin, ben böyleyim tartışmalarımı yapacağız?

 

Rabbimizin aziz kitabındaki uyarıları çok açıktır.

 

Ne buyurmuştu Yüce Mevla’mız:

 

“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşen kimseler gibi olmayın. Onlara büyük bir azap vardır.” En’âm/105

 

“Allah'a ve Peygamber’ine itaat edin ve (birbirinizle) çekişmeyin; yoksa zayıf düşersiniz ve gücünüz kaybolup gider. Sabredin (direnin); kuşkusuz, Allah sabredenlerle beraberdir.” Enfâl/46

 

Bir avuç Siyonist çetenin karşısında bir buçuk milyardan fazla sözde Müslümanın böylesine zayıf, böylesine aciz, böylesine zelil durumda olmasının temelinde de yine milliyetçilik adına veya mezhep adına birbirimizle çekişmemiz yatmıyor mu?

 

Evet, bugün yine etrafımızı saran ateş çukurlarına düşmemek, gücümüzü, izzetimizi yeniden elde etmek için Allah’ın ipine, dolayısıyla birbirimize sarılmaktan, saflarımızı birleştirmekten, sudan bahaneleri bir tarafa bırakıp müştereklerimizde birleşmekten, ümmetin menfaat ve maslahatlarını öncelemekten, kısacası aramızda Kur’an’ın buyruğu olan kardeşlik bağlarını yeniden ve sımsıkı oluşturmaktan başka bir çaremiz ve çıkış yolumuz yoktur.

 

Ne kadar acıdır ki Kur’an’ımız De ki: Ey kitap ehli! Gelin bizimle sizin aranızda aynı olan bir sözde birleşelim: Allah'tan başka bir şeye ibadet etmeyelim…” (Âl-i İmrân/64) buyruğuyla Ehl-i Kitab’ı bile ortak paydada buluşmaya ve teşrik-i mesai etmeye davet ederken, aynı dinin, aynı kitabın, aynı Resul’ün, aynı kıblenin mensupları olan ve müşterek yönleri farklı yönlerinden kat kat daha fazla olan biz Müslümanlar onca müşterek yönümüzü bırakıp sadece farklılıklarımızı ön plana çıkararak birbirimize ve dolayısıyla dinimize, İslam’ımıza, değerlerimize ve kendi menfaat ve maslahatlarımıza her türlü kötülüğü reva görüyor, en büyük hizmeti yeminli ve müşterek düşmanlarımıza yapmaktan çekinmiyor, hatta bunun adını cihat bile koymaktan arlanmıyoruz!

 

Her mezhebin mensupları kendilerine has değerlere ve sembollere gösterdikleri hassasiyetin bir benzerini de eğer Müslümanın kanına, canına, haysiyet ve namusuna gösterselerdi, bugün bu acıların belki de hiçbiri yaşanmayacaktı. Ben o konularda hassasiyet olmasın demek istemiyorum. Ama faraza bazı yanlışlar da bu konuda yapıldıysa veya yapılıyorsa, acaba gösterilecek tepki müslümanların kanlarının, mallarının, namuslarının mubah sayılmasına kadar uzanabilir mi? Kendi kardeşlerine karşı İslam düşmanlarıyla işbirliği yapacak kadar ileriye taşınabilir mi?

 

Burada, yukarıda Kur’an’dan naklettiğimiz İlahi kelamı ve Resulullah’ın (s.a.a) “Veda Hutbesi”nden naklettiğimiz buyruğunu yeniden hatırlatarak, yazımıza son veriyoruz:

 

“Allah'a ve Peygamber’ine itaat edin ve (birbirinizle) çekişmeyin; yoksa zayıf düşersiniz ve gücünüz kaybolup gider. Sabredin (direnin); kuşkusuz, Allah sabredenlerle beraberdir.” Enfâl/46

 

“Ey insanlar! Müminler kardeştirler; hiçbir kimseye kardeşinin malı, rızası olmadan helal olmaz. Sakın benden sonra eski günlere dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın…” Veda Hutbesi

 

Rabbim Ümmet-i Muhammed’e basiretler, muhabbetler, onur ve izzetler bahşetsin ve saflarını, söylem ve eylemlerini birleştirerek İslam ve Müslümanlara layık olan izzete kavuşmalarını görmeği ve yaşamayı nasip buyursun. Amin!

 

 

 


[1]-  Nitekim en son Ayetullah Hamanei’nin bu konudaki vahdet eksenli beyanatı ve Ehl-i Sünnet’in sembollerine hakaret etmenin haramlığına dair fetvaları bütün dünyaya yayılmış durumda.

[2]- Bu konularda detaylı bilgi ve belge isteyenlerin Kevser Yayınları tarafından yayınlanan “Kitap ve Sünnet Işığında Müt’a Nikahı” isimli kitaba müracaat edebilirler.

[3]- Lübnanlı büyük alim, Allame Şerefuddin Amili, el-Fusulü’l-Muhimmetu fi Telifi’l-Ümme isimli kitabında (Türkçeye “Gerçekler Işığında Birliğe Doğru” adıyla tercüme edilmiştir.)  konuyla ilgili Şia ve Sünni alimlerin görüşlerine geniş bir şekilde yer verilmiştir.

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Mehmet DEMİRER   25-11-2019 13:48

    Ne var ki bu durum da yine tekfir ve tefrika vesilesine dönüştürülemez. Ehlibeyt Mektebinin büyük ve itibar sahibi hiçbir âlimi ve müçtehidi bundan dolayı birisinin ümmetin dışına itilebileceği yönünde görüş belirtmemiştir. Şaz görüşü olan nadir bazı kimseler tarih boyunca her iki tarafta da olagelmiş ve insaf, izan sahibi büyük âlimlerimiz her iki tarafta da bunları asla kale almamış ve sözlerine itibar etmemişlerdir. Her iki tarafın da muteber âlim ve müçtehidlerine göre “Şehadeteyni getiren ve kıble ehli olan herkes” Müslümandır ve bu ümmetin ayrılmaz bir parçasıdır.

  • MUHAMMED   21-11-2019 07:50

    Ama Mehmet bey, burada Musa Hocamız, YEZİT ile vahdet olmayacağını söylemiş. Bazıları Yezit'in Ehlisünnetin değeri olduğunu iddia ediyor. Bu yazı da Yezit'in Ehlisünnetin değeri olmadığı ifade ediliyor

  • Mehmet DEMİRER   15-11-2019 11:35

    Allah razı olsun, Kaleminize kuvvet versin inşallah çok güzel ve hayati konulara parmak basılmış sorunlar ve çözüm yolları belirtilmiş Allah bizleri anlayan ve amel eden kullarından karar kılsın inşallah. İSLAMİ VAHDETTİR DERTLERE DERMAN.