22 Ocak 2022 Cumartesi Saat:
07:58
15-11-2021
  

Hz. Masume'nin Vefatı

Ey Hamide Necme'yi oğlun Musa'yla evlendir. Yeryüzünün en iyi insanı ondan dünyaya gelecektir...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

Hz. Masume (s.a), hicri 173 yılının Zika'de ayı'nda Medine-i Münevvere 'de dünyaya gelmiştir. [1]

 

Hz. Masume'nin babası on iki Masum imamlardan Yedincisi İmam Musa Kazım (a.s)'dır. İmam Musa Kazım (a.s) kendi zamanında ilahi ilimlerin taşıyıcısı, yeryüzündeki insanlar arasında ilahi hüccet; ilim, takva, züht ve diğer yüce erdemler yönünden eşsiz idi. Pek az uyur, gecelerini ibadetle geçirir, secde halinde saatlerce Allah Teala ile münacat ederdi. Bir çok geceler tanınmayacak bir şekilde fakirlerin evlerine başvurarak şefkatli bir baba gibi onların evine gerekli olan ihtiyaç maddelerini taşırdı. Gündüzleri ise halkı hakka hidayet etmekle meşgul olur ve zalimler vasıtasıyla tahrife uğramış olan dinin gerçeklerini açıklardı.

 

İmam Musa Kazım'ın (a.s) halk arasındaki manevi nüfuz ve mevkisine tahammül edemeyen ve onu kendi zalim yönetimlerinin istikrarı için bir tehlike gören zalim Abbasi hükümdarı Harun Reşit, yıllar boyunca İmam'ı zindanlarda tutmuş çeşitli işkence ve zulümler yapmış ve sonunda da İmamı zehirle şehit ettirmiştir.

 

Hz. Masume'nin (s.a) annesi iffet, iman ve takvasıyla tanınan ve İslami ilimlere vakıf Necme isminde muhterem bir hanımdır. O İslami ilimleri Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) hanımı Hamide'den öğrenmiştir.

 

Hamide şöyle diyor: "Necme bizim eve geldiği gün, Peygamberi (s.a.a) rüyamda gördüm bana şöyle buyurdu:

 

"Ey Hamide Necme'yi oğlun Musa'yla evlendir. Zira yeryüzünün en iyi insanı ondan dünyaya gelecektir."

 

Hamide diyor ki ben Resulullah'ın (s.a.a) emriyle Necme'yi oğlum Musa'ya aldım ve ondan İmam Rıza dünyaya geldi.

 

Horasan'a yolculuk

 

Abbasi halifelerinin yedincisi olan Me'mun, şia'nın kıyamını önlemek için, Hz. İmam Rıza'yı (a.s), Medine'den Horasan'a davet etti. Bu hususta, İmam'a (a.s) çok mektuplar gönderdi ve nihayet zorla İmam'ı Horasan'a getirtti. İlk önce (siyaset icabı) hilafeti İmam'a teklif etti; ama İmam (a.s) kabul etmedi. Daha sonra veliaht olmayı teklif etti. İmam (a.s), Me'mun'un hilelerinden haberdar olduğu için yine, ilk önce kabul etmedi, ama daha sonra Me'mun'un ısrar ve tehdidiyle, veliahtlığı, memleketin siyasi işlerine karışmamak şartıyla, zâhirde kabul etti. İmam (a.s) koyduğu bu şartla, Me'mun'un hükümetinden razı olmadığını Müslümanlara anlatmak istedi.

 

Kum'un büyüklerinden nakledildiğine göre, Memun'un, İmam Rıza'yı (a.s) Medine'den Merv şehrine götürmesinden bir yıl geçtikten sonra, yani Hicretin 201. yılında Hz. Masume a(s.a) kardeşini görmek için, bir kaç kardeşinin eşliğinde Medine'den Horasan'a doğru hareket etti.[2]

 

Bu yolculukta Hz. Masume'yle Birlikte Olanlar Bu yolculukta Hz. Masume (s.a), Fazl, Cafer, Hadi ve Kasım isminde dört kardeşi ve bir kaç yeğeni ve bir kaç hizmetçi ile birlikte idi.

 

Hz. Masume'nin Hastalanması Hz. Masume'nin (s.a) bulunduğu kafile İran'ın Save şehrine ulaştığında, Ehl-i Beyt düşmanları haberdar olup onların kafilesine saldırdılar; bu saldırıda Hz. Masume'nin (s.a) kardeş ve yeğenlerinden 23 kişi, vuku bulan çatışma sonucu şehit oldular.

 

Kum şehrinin halkı bu haberi duyunca yardıma koştularsa da, olay yerine ulaştıklarında artık Hz. Masume aleyhaselam'ın yakınlarından bazıları şehit olmuştu; Hz. Masume (s.a) de bu olaydan duyduğu hüzün ve üzüntü neticesinde şiddetli bir şekilde hastalanmıştı.

 

O zaman, Save şehrinin halkı çok mutaassıp idiler; hatta Hz. Ali'nin (a.s) evlatlarına karşı kin besliyorlardı. Hz. Masume (s.a), ''Burayla Kum şehri arasındaki mesafe ne kadardır?'' diye sordular. On fersah diye cevap verdiler. Bunun üzerine ''Beni Kum'a götürün '' dediler. Ve sözlerine şunu eklediler ki: Ben babalarımdan duydum ki ''Kum şehri bizim şialarımızın yeridir.''[3]

 

Hz. Masume (s.a), 201 hicri kameri yılının Rebiulevvel ayının 23'ünde Kum şehrine ulaştılar.

 

Hz. Masume'yi (s.a) Karşılama

 

Nakledilen sahih hadislere göre, Hz. Masume'nin (s.a) Kum'a girişlerinde, Kum'un büyükleri, onların önünde Musa b. Hazrec ve Kum halkından kalabalık bir grup, Hz. Masume'yi (s.a) karşıladılar. Ve bir çok kurban kestiler.

 

Hz. Masume'yi (s.a) Kum'da, bu şehrin büyüklerinden olan Musa b. Hazrec b. Sa'd Eş'ari'nin ricası üzerine onun evine yerleştiler.

 

Musa b. Hazrec'in evinde olduğu müddetçe, daima kardeşi Hz. Rıza'yi (a.s) hatırlayıp ayrılığından dolayı göz yaşı döküyordu. Hz. Masume'nin (s.a) bulunduğu ev şimdi "Meydan-ı Emir" mahallesinde "Sittiye" medresesinde bulunmaktadır

 

Hz. Masume'nin vefat ve defni

 

Hz Masume (s.a), Musa b. Hazrec'in evinde on yedi gün kaldı, ta ki Rebiussani ayının onunda, 201 hicri kameri yılında Kum şehrinde vefat etti.

 

Bu nakle göre Hz. Masume (s.a), vefat ederken doğumundan 27 yıl 4 ay ve on gün geçmekteydi.[4]

 

Hz. Fatime Masume (s.a), vefat ettiğinde onu gusl edip, kefenlediler ve sonra Kum'da bulunan Babilan adlı mezarlığa defin ettiler.

 

Nakle göre, kimin Hz. Masume'nin (s.a) pak naşını mezara indireceği hususunda, Saad ailesi arasında ihtilaf meydana gelmiş ve sonunda hepsi, Kadir isimli salih bir yaşlının bu görevi üstlenmesi hususunda ittifak etmişlerdir.

 

Bu şahsın gelip cenazeyi defin etmesi için ardısıra adam gönderdiklerinde, aniden çölün kumluk tarafından yüzü örtülü iki süvarinin süratle geldiği görülmüştür. Bu iki süvari, Hz. Masume'nin (s.a) cenazesinin yanına gelip atlarından indiler; cenaze namazını kıldılar, sonra Hz. Masume'nin (s.a) cenazesini toprağa verdiler ve daha sonra çıkıp gittiler. Ve bunların kim olduğunu kimse anlayamadı.

 

Musa b. Hazrec, kabrin üzerine hasırdan bir gölgelik dikti, daha sonraları 9. İmam Hz. Muhammed Takî'nin (a.s) kızı Zeynep, Kum'a geldi ve o mutahhar mezarın üzerine bir kubbe yaptırdı.[5]

 

Tarihten anlaşıldığına göre, bugün var olan muhteşem binalardan önce, orada iki kubbe varmış; bir kubbenin altında Hz. Masume'nin mezarı ve Musa Mübarka'nın kızı Ümmü Muhammed'in kabri; ikinci kubbenin altında ise (Musa Mübarka'nın diğer kızı Meymune'nin ve Muhammed b. Ahmed b. Musa Mübarka'nın cariyesi çmmü Habiben'in mezarları varmış. [6]

 

Hz. Fatime-İ Masume (a.s)'ın şahsiyet ve Fazileti

 

İmam Musa Kazım'nın (a.s), âlime, âbibe, ârife, zâhide, mestûre, muttakiye kızı Hz. Masume, Allah'ın kendisine bağışladığı yüce bir makam ve mevkiye sahiptir. Kutsal mezarı, Dar'ül müminin olan Kum kentinde yer almıştır. Mukaddes türbesi müminlerin ziyaretgâhı, dua ve zikirlerin icabet yeridir. Ziyaretinin sevabı cennettir.

 

Ebu'l- Kasım-i Sehab, "Hz. Musa Kazım'ın (a.s) on dokuz kızı olduğunu ve kızlarından sadece, Masume lakabıyla meşhur olan Hz. Fatıma'nın Kum şehrinde defnedilmiş olduğunu yazıyor.

 

Merhum Hacı şeyh Abbas Kummi (r.a) şöyle yazıyor: "Hz. Musa b. Cafer (a.s)'ın en çok tanınan kızı Hz. Fatıma'dır. Mukaddes mezarı Kum kentindedir. Güzel bir türbesi vardır. Bu mekân Kum halkının göz nurudur. Aynı zamanda Müslümanların zorluklarda Allah'ın rahmetine nail olmak için sığındığı bir yerdir. Sürekli olarak uzak yakın bölgelerden müminler, Fatıma-i Masume (a.s)'ın ziyaret feyzine erişmek için, sefer zahmetine katlanıp Kum şehrine giderler."

 

Hz. Masume, henüz dünyaya gelmeden önce, İmam Sadık (a.s), Kum şehrini övmüş ve Hz. Masume'nin şahsiyet ve makamını açıklayarak orada defnedileceğini bildirmiştir.

 

1-Hz. İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

 

"Allah'ın bir haremi vardır ki, o Mekke'dir; Resulullah'ın (s.a.a) bir haremi vardır ki, o da Medine'dir; Emir-ül Müminin Hz. Ali'nin (a.s) de bir haremi vardır ki, O da Kufe'dir; bizim de bir haremimiz vardır, o da Kum beldesidir. Benim evlat (torun)larımdan bir hanım orada defnedilecektir ki ismi Fatıma'dır. Kim onu ziyaret ederse, cennet ona farz olur."

 

Ravi diyor: "İmam Sadık (a.s) bu sözü, henüz İmam Kazım (a.s) dünyaya gelmeden buyurdular." [7]

 

3- Sa'd b. Sa'd şöyle diyor: "İmam Rıza (a.s)'dan, İmam Musa b. Cafer (a.s)'ın kızı Fatıma hakkında sorduğumda, İmam (a.s) şöyle buyurdu:

 

"Kim onu ziyaret ederse, cenneti hakkeder." [8]

 

4- Hz. İmam Muhammed Taki'nin (a.s) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

 

"Kim halam (Masume'nin) kabrini Kum'da ziyaret ederse, cenneti hakkeder" [9]

 

5-Yine Sa'd, İmam Rıza'nın (a.s)'ona hitaben şöyle buyurduğunu nakleder:

 

"Ey Sa'd! Sizin yanınızda bize ait bir mezar vardır." Canım sana feda olsun. İmam Musa Kazım'ın (a.s) kızı Fatıma'yı mı söylüyorsunuz? dedim. İmam, (a.s) "Evet" buyurdular. "Kim onu, hakkını tanıyarak ziyaret ederse, cenneti hakkeder." [10]

 

Hz. Masume'den Nakledilen Hadisler

 

Hz. Masume'nin (s.a) özelliklerinden biri, onun İslami ilimlere vakıf oluşudur. Bu nedenle, bir takım hadislerin senedinde Hz. Masume'nin (s.a) isminin geçtiğini görmekteyiz. Bu hadislerden elimize ulaşmış olanların az olmasına rağmen, yine de Hz. Masume'nin (s.a) ilmi makamını göstermek için yeterlidirler. Biz burada bu hadislerden birini örnek olarak naklediyoruz:

 

...Hz. Musa b. Ca'fer'in kızları Fatime, Zeyneb ve çmmü Külsüm dediler ki: Cafer b. Muhammed'in kızı Fatıma bize rivayet etti, Ali b. Hüseyin'nin kızı Fatıma rivayet etti, Hüseyin b. Ali'nin kızları Fatıma ve Sekine rivayet ettiler: Hz. Fatime-i Zehra'nın kızı çmmü Külsüm; o da Resulullah'ın kızı Fatıma'dan (kendi annesinden) şöyle dediğini rivayet etmiştir:

 

"Acaba siz, Resulullah'ın Gadir-i Hum'da dediği şu sözü unuttunuz mu? Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Resullah'ın şu sözünü unuttunuz mu? (Ey Ali) senin bana nisbet; mevkiin, Harun'un Musa'ya olan mevkii gibidir."[11]

 

Hz. Masume (a.s)'ın Mezarının Yapımı

 

Daha önce değindiğimiz gibi, Hz. Masume'nin (s.a) cenazesi hicretin 201. yılında eski adı "Babilan" olan yere defnedildikten sonra mezarın üzerine hasırdan bir gölgelik bir süre sonra da sade bir kubbe yapılmıştır. Tarihten anlaşıldığına göre Hz. Masume'nin (s.a) mezarı, Hicretin 413. yılında güzel çinilerle süslendi. Hicri 525'de eski kubbeyi söktürüp yerine muhteşem bir kubbe yaptırıldı ve kubbe güzel çinilerle döşettirildi.

 

Hicretin 925. yılında da haremin kuzey kısmının eyvanı yaptırılarak, eski avlunun planı hazırlandı ve mezarın üzerine çiniden bir zarih (şebeke) yaptırıldı.

 

Hicretin 1077. yılında, kabrin üzerine beyaz çelikten bir zarih (şebeke) yaptırıldı; 1275 yılında çelik zarih gümüşle kaplatıldı. şimdiki zarih ise, 1328 Hicri Kameri yılında, tümü gümüş olarak yapılmıştır. şöyle ki eski zarihte olan 5000 halis miskal gümüşe, türbe'nin hazinesinde bulunan 43000 miskal halis gümüş eklenerek bugünkü zarih yapılmıştır.[12]

 

Hicri 1218'de kubbe altınla kaplatıldı. 1239 yılında Balaser mescidi (kabrin baş tarafındaki cami) yapıldı. 1276 yılında da eski bahçenin eyvanı altınla kaplatıldı.

 

Hicri 13. asrın sonlarında yeni avlunun planı hazırlandı ve yapımı Hicri 1303. yılında tamamlandı.[13]

 

Hz. Masume'nin (s.a) mezarının bulunduğu muhteşem bina, birbirine bitişik ve büyük kapılarla birbiriyle ilişkili üç avluyla çevrilidir. Bu avluların ikisi Hz. Masume'nin (s.a) mezarlığına ait eski ve yeni avlular olup bunların etrafı medrese usulü hücrelerle çevrilidir. Hücrelerin ön cephesi çinilerle kaplıdır bu çinilerin üzerine Ehl-i Beyt'in methiyle ilgili çeşitli şiirler yazılıdır. Diğer avlu ise, Hz. Masume'nin (s.a) mezarına bitişik olan Mescid-i A'zam aittir. Büyük avlunun ve Mescid-i Azam'ın avlusunun ortasında iki büyük havuz bulunmakta ve avluların diğer yerleri ise büyük düz siyah taşlarla döşenmiştir.

 

Türbenin asıl bölümünün üzerinde altın kaplı büyük bir kubbe ve çini döşeli dört büyük minare bulunmaktadır. Kabri içine alan şebeke de altın kaplı büyük kubbenin altında yer almaktadır. Bu bölüme bitişik olan diğer üstü kapalı alanlar ziyaretçilerin çeşitli ibadi amellerini yerine getirebilmeleri için, gerekli sahayı sağlayan, Tabatabai, Mutahhari, Balaser ve A'zam mescitleridir. Binanın iç duvarlarının yukarı bölümlerinde ise çiniler üzerine yazılmış bir çok hat eserleri mevcuttur. Bunlarda genelde Kur'an-ı Kerim'den bazı sure, ayet ve Resulullah'ın Ehl-i beyt hakkındaki hadisleri yazılıdır.

 

Örneğin: Hz. Masume'nin kabrinin çevresindeki çinilerin üzerine yukarıdan aşağıya kadar, Kufi hattıyla Yasin, Tebareke, Gaşiye ve Kadir sureleri yazılmıştır. Mezarın mihrab şeklinde olan üst kısmının etrafında Ayet'el Kürsi yazılı olup, ortasında ise şu söz yer almıştır:

 

"Musa b. Cafer'in kızı Fatime, 201. yılında vefat etmiştir. Mübarek zarihini ise, Muzaffer b. Ahmed b. İsmail yaptırmıştır. Bu yazıyı Muhammed b. Tahir, 2 Recep H. 652. yılında yazmıştır."[14]

 

Küçük avluya açılan altın eyvanın duvarındaki çivit renkli çininin üzerine, Ehl-i sünnet alimleri tarikiyle nakl olunan bir hadis süls hattıyla yazılıdır. Bu hadisi burada nakletmekte yarar görüyoruz:

 

Ehl-i Sünnetin alimlerinden olan Zemahşeri "Keşşaf" tefsirinde ve "Sa'lebi"' "Keşf'ül Beyan" tefsirinde, Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar:

 

- Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt) sevgisi üzere ölürse, şehit olarak ölmüştür.[15] Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse, günahları bağışlanmış olarak ölmüştür.

 

- Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse, kamil imana sahip bir mümin olarak ölmüştür.

 

- Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse, ölüm meleği ve daha sonra da Nekir ve Münkir onu cennetle müjdelerler.

 

- Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse, süratle cennete gider.

 

- Bilin ki, kim Muhammed ve Âl-i Muhammed'in sevgisi üzere ölürse, Allah-u Teala onun kabrinden cennete iki kapı açar.

 

- Bilin ki, kim Muhammed ve Âl-i Muhammed'in kini üzere ölürse, kıyamet günü iki gözünün arasına "Allah'ın rahmetinden ümitsizdir" yazılmış olduğu halde gelir.

 

- Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in buğzu üzere ölürse, kafir olarak ölmüş olur.

 

- Bilin ki, kim Âl-i Muhammed'in buğzu üzere ölürse, cennet kokusunu alamaz." şüphesiz Resulullah (s.a.a) doğru buyurmuştur. [16]

 

 

 

 


[1]- Vesilet-ul Masumiyye s.65

[2]- şeyh Abbas Kummi, Muntehel amal s.161

[3]- Sakkazade Tebrizi, "Deryay-i Suhen".

[4]- Vesilet-ul Masumiyye, 66

[5]- Sefinet-ül Bihar, c.2, s.376

[6]- Tercüme-i Tarihi Kum, s.214

[7]- Sefinet-ül Bihar, c.2, s.436

[8]- Uyun-ü Ahbar'ir Rıza, c.2, s.267

[9]- Sefinet-ül Bihar, c.2, s.376

[10]- Sefinet-ül Bihar, c.2, s.376

[11]- El Gadir c.1, s. 197

[12]- Tarih-i Kum s. 77.

[13]- Rahnimay-i Kum, s.32,40. Kum ra beşinasit, s.50.

[14]- "Rahmümayi Kum" kitabı ve diğer güvenilir kaynaklara bakınız.

[15]- Sevgi üzere ölmekten maksat, hayatını onların sevgisi üzere tanzim edip, hayatının sonuna kadar bunu sürdürmektir.

[16]- Tefsir-ül Keşşaf, c.4, s.220

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler