04 Ağustos 2020 Salı Saat:
03:02
01-06-2020
  

İslam Alimleri ve Mehdilik Konusunu Nasıl Yorumluyor?

Din Alimlerinin Mehdilik Hadislerinin Mütevatir Olduğuna Dair İzahları

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

,

 

Muhammed ibn-i Resul Berzencî

 

Mehdi'nin varlığı ve ahir zamanda zuhur edeceği, Hz. Peygamber (saa) ailesinden ve Fatıma (sa) oğullarından oluşu, tevatür ölçüsüne ulaşan hadislerle açıklanmıştır ve bu hadisleri inkar etmenin hiçbir anlamı yoktur...

 

Tevatür ölçüsünü aşan, doğru ve açık hadislerde, Mehdi'nin Fatıma soyundan olup, dünya sona ermeden zuhur edeceği, zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan dünyaya, adalet ve hakkaniyet getireceği, onun zamanında İsa Mesih'in (as) gökten ineceği ve onun önderliğinde namaz kılacağı kanıtlanmış bulunmaktadır.

 

(Muhammed b. Resul Berzenci, "el-İşaetü li Eşrat'is-Saeti", s. 305)

 


Alaeddin Ali ibn-i Hişam Muttakî el-Hindî

 

Allah'ın rahmeti sana olsun bil ki; vaat edilen Mehdi'nin var oluşunda hiç kuşku yoktur. Üç yüz hadis ve eserle hatta daha fazlası ile bu kanıtlanmıştır.

 

(Casim Mühelhil, "el-Burhan", c. 1, s. 339)

 


Abdulmuhsin ibn-i Hamd el-Abbad

 

Her Müslüman'ın, Peygamber'in verdiği gaybi haberlere özellikle de Mehdi ve Deccal'ın zuhur edeceğine dair bildirdiği ön haberlere inanması, tasdik etmesi vaciptir.

 

Bu itibarla Mehdilik hakkındaki haberlerin çokluğu senetlerinin doğru oluşuna rağmen, onları tutarsız saymak mümkün değildir. Ancak bilgisizler, hak ile kavgalı olanlar veya onların senetlerini incelemekten aciz olanlar bu haberleri inkar ederler. Oysa o hadisleri doğrulamak Peygamber Hazretlerine inanmanın bir parçasıdır. Çünkü onun sözlerini kabul etmek, ona inanmanın bir gereğidir. Ve Allah Kuran'da (Bakara/2-4) müminleri övdüğü gaibe inanışın ta kendisidir.

 

(Dr. Abdulmuhsin ibn-i Hamd el-Abbad, "Mecellet'ül-Camiat-ül-İslamiyye", yıl 1, sayı 3, s. 624-627)

 


Muhammed Nasreddin Albanî

 

Sözün özü şu ki, Mehdi'ye inanmak, peygamberden aktarılan tevatür hadislere dayalı köklü bir inançtır ve ona inanmak vaciptir.

 

Çünkü Allah'ın buyruğunda (Bakara/2-4) takvalıların özelliklerinden olarak anlatılan gaibe inanmak inanışın bir parçasıdır. Cahillerden başkası bunu inkar etmez. Bu inanç kitap ve sünnette doğru kabul edilen inanışlar üzerine ölmeyi, Allah'tan diliyorum.

 

(Muhammed Nasreddin Albani, "Mecellet'üt-Temeddün'il-İslami", sayı 22, s. 646)

 

Şemseddin Muhammed ibn-i Ahmed Sefareynî

 

Kıyamet gününün en büyük alametlerinden birisi de hakkında tevatür derecesini aşacak derecede hadis bulunan bir kişinin zuhur edeceğidir. İmamların sonuncusudur. Hz. peygamberden sonra peygamber olmayacağı gibi ondan sonra da imam olmayacaktır. Bu imam Fatıma oğullarındandır.

 

Birçok hadis hafızları, Mehdi'nin Peygamber soyundan olduğunu kabul etmişlerdir, böyle mütevatır bir konuya sırt çevirmek yakışık almaz. Hak ehlinin inancına göre, Mehdi, İsa Mesih'ten ayrıdır. Mehdi, Mesih'ten önce zuhur edecektir. Bu konu Sünni bilginleri arasında onların inancından sayılacak kadar yaygınlık kazanmıştır.

 

(Şemseddin Muhammed ibn-i Ahmed Sefareyni, "Levaih'ül-Envar'ül-Behiyye", c. 2, s. 74, 76, 86)

 


Ebu Abdullah Muhammed ibn-i Cafer İdris-i Ketanî

 

...Mehdi hakkındaki hadisler o kadar çoktur ki, tevatür ölçüsüne ulaşmaktadır ve bunları reddetmek uygun olmaz.

 

Eğer uzun olacağından endişe duymasam, bu konuda bildiğim hadislerin hepsini buraya kaydederim. 

 

(Ebu Abdullah Muhammed ibn-i Cafer İdrisi Ketani, "Nezm'ül Mütenasir min ahadis'il-Mütevatır", s. 145 ve 146)

 


Şehabeddin Ahmed ibn-i Muhammed Gumarî

 

...Mehdi'nin zuhur edeceğine inanmak vaciptir, ona inanmak Hz. Peygamber'in buyruğunu doğrulamak için gereklidir. Nitekim bu konu Ehl-i Sünnet inanç kitaplarında kaydedilmiş ve kanıtlanmıştır.

 

(Şehabeddin Ahmed b. Muhammed Gumari, "İbraz'ül-Vehm'ül Meknun", s. 3 ve 4)

 


Hasaneyn Muhammed Mahluf el-Mısrî

 

Müslümanlara sahih hadislere güvenerek Mehdi'nin ahir zamanda zuhur edeceğine tam olarak inanmalarını öğütlüyoruz.

 

Çünkü bunun aksi sözleri söyleyenlerin ne diyanet bilgileri vardır ne de gerçekte bu hadislere inanırlar. 

 

(Hasaneyn Muhammed Mahluf el-Mısri, "Seyyid'ül Beşer Yetaheddesü An'il-Mehdiyyi-Müntazar", kitabın önsözü)

 


Ebu'l-Hasan Muhammed ibn-i Hüseyin Aburî

 

Mehdi'nin zuhur edeceğine dair birçok raviden mütevatir hadisler nakledilmiştir.

 

Bu hadisler Mehdi'nin Peygamber Ehl-i Beyt'inden olduğunu, yedi yıl hüküm sürüp dünyayı adaletle dolduracağını, Mesih'in de ortaya çıkıp Deccal'i öldürmesinde ona yardım edeceğini ve Mehdi namaz kıldırırken İsa'nın onun arkasında namaz kılacağını vurguluyor"

 

(Şemseddin Muhammed Kurtibi, "Tezkire", s. 710)

 


Ebu Muhammed Hasan ibn-i Ali el-Berbehari Hanbelî

 

...ve Meryem oğlu İsa'nın gökten ineceğine, Deccal'i öldüreceğine ve Muhammed oğullarından Kaim'in arkasında namaz kılacağına inanmak...

 

(Casim Mühelhil, "el-Burhan", c 1, s. 426)

 

Said Havva

 

Araştırmacılar ahir zamanda Ehl-i Beyt'ten bir halifenin olacağı anlaşmazlık göstermemişlerdir. İttifakla kabul edilen bu lider herkes tarafından Mehdi diye bilinenden başkası değildir.

 

Buna göre biz de geleceği bildirilen o özelliklerdeki halifeye inanıyor ve o zuhur ettiği zaman onun taraftarlarından olmaya niyetliyiz. Allah'tan bu niyetimizle bize yardımcı olmasını diliyoruz."

 

(Prof. Said Havva, "el-Akaid'ül-İslamiyye", c. 2, s. 1021-1026)

 


Muhammed ibn-i Ali Şevkanî

 

...Bunlar hiç kuşku yok ki mütevatir hadislerdir, Peygamberin buyruğu hükmündedir. Çünkü bu konuda içtihat yapılamaz ve kişisel hükümler geçerli değildir... Buna göre Deccal ve Mesih hakkındaki rivayetler mütevatir olduğu gibi Mehdi hakkındakiler de mütevatirdir.

 

(Muhib ibn-i Salih el'Bureyni, "İkd'üd'Dürer fi Ahbaril'Muntazar", s. 14 ve 15)

 


Şeyh Hasan Advi Hamzavî

 

Mehdi hakkındaki hadisler manevi tevatür ölçüsünü geçmiş, inkar edilmelerinin bir anlamı yoktur.

 

("Meşarik'ül-Envar", f. 2, s. 115)

 

M. Sıddık ibn-i Hasan Kunucî

 

Fatıma oğullarından olan Mehdi hakkındaki hadisler tevatür ölçüsünden çoktur. "Sünen", "Müsned" ve "Mu'cem" kitaplarında mevcuttur.

 

(Kunuci, "el-İzaetü...", s. 94)

 


İbn-i Teymiye

 

Resulullah'dan, ahir zamanda çocuklarından ismi ismine, künyesi künyesine denk, yeryüzünü adaletle dolduracak birisinin çıkacağını haber veren Mehdi hadislerinin hepsi sahihtir.

 

(İbn-i Teymiye, "Minhacü's-Sünne", c. IV, s. 291)

 

Zahidu'l Kevserî

 

Mehdi, Deccal ve Mesih ile ilgili hadislerin tevatür derecesine ulaştığına dair rivayetlerde, hadis ilimleri hakkında bilgi sahibi bulunan kimselerce şüphe götüren bir nokta değildir. Gerçi bazı kelamcıların kıyamet alametlerine itikadın yani iman etmenin vacip olduğunu itiraf etmelerine rağmen bunlar bu konuya dair bazı hadisler hakkında şüphe uyandırmaktadırlar. Fakat bu onların hadis ilminde derinlemesine bir bilgiye sahip olmadıklarının neticesidir, başkası değil.

 

(Muhammed Zahidul'l Kevseri, "Nazratun abire fi Mezaimi Men Yünkirü Nüzule İsa Kable'l Ahire", s. 49)

 


Muhammed ibn-i Hasan el-Esnevî

 

Muhammed ibn-i Hasan el-Esnevi 'Menakibi'ş-Şafii' eserinde der ki;

 

Mehdi hususunda, Resulullah'dan nakledilen haberler tevatür halini almıştır... O'nun, Ehl-i Beytinden olacağı haber verilmiştir...

 

(Muhammed ibn-i Resul el-Hüseyni el-Berzenci, "Kıyamet Alametleri", Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan)

 

 

 

 

 

http://www.beklenenmehdi.com

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler