02 Haziran 2020 Salı Saat:
10:04
07-11-2019
  

İslam ve Öncesi Mehdilik İnancı

Bugün olduğu gibi sosyal adalet özleminin ve ideal kent örneğinin gerçekleşmesi tüm insanların yaşamak istediği bir ortamdır.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

Savaşlar, zulüm, adaletsizlik vb. negatif durumlar nedeniyle; din ve ideoloji adını taşıyan her düşünce tarzı insanın bu özlemine cevap verme çabasındadır. İnsanoğlu da tüm bu negatif olaylardan bir hayli vakit önce yorulmuş ve binlerce yıldır kendilerinin elinden tutacak bir kurtarıcıyı beklemektedirler.

 

Geleceği vaat edilmiş "Kurtarıcı" ise semavi dinler dışında insanların ortaya çıkardığı dini akımlarda da kendini çokça göstermiştir. Aşağıda Semavi olsun olmasın "Mehdilik" hakkında bazı dinlerin inançlarına değinilecek ve son olarak Kuran-ı Kerim'den ayetlerle bu konunun sağlaması yapılacaktır.  

 

Zerdüştlük'te Mehdilik İnancı

 

Eski bir İran dini olan Zerdüştlükte şöyle bir inanış vardır. Zerdüşt'ün soyundan olan "Sauşyant" adında birisinin zuhur edeceğine ve Ehriman'ı yani olumsuzluğun merkezi olan Şeytan'ı öldürerek dünyayı tüm kötülüklerden kurtaracağına inanıyorlardı.

 

"Feravahar Astevt’e selam olsun, ona "Sauşyant" ve "Astevt İrite" derler.

O tüm maddi varlıklara yarar vereceği için ona "Şausyant" derler.

Dünyada ismi ve canı olan her şey, onun ışığı ile fena bulmayan yaşama kavuşacağı için ona "Astevt İrite" derler."

(Ferverdin Yeşt, 128-129. paragraf)

 

"…"Astevt İrite" (yaratıcı) Ahura Mazda'nın elçisi olarak zuhur ettiği zaman, hiç şüphesiz eksiksiz bir şekilde dünyayı yalandan temizleyecektir… O bilgili gözlerle yaratıcıya bakacaktır… "Astevt İrite"nin muzaffer yardımcıları da onunla zuhur edeceklerdir…"

(Zamyad Yeşt, 89-93. paragraf)

 

Yahudilik'te Mehdilik İnancı

 

Yahudiler ise ülkelerinin bağımsızlıklarını kaybettiği, Kilde ve Aşuriler'in esiri oldukları için peygamberlerinden biri “Gelecekte bir padişah kıyam edecek ve Yahudileri yeniden kurtaracaktır!” şeklinde bir müjde vermiştir.

 

Bunun gibi birçok metin başta bu iki din olmak üzere birçok dinin mukaddes saydıkları metinlerinde de geçmektedir. Mehdi’lik inançlarının kökenlerini İranlılar ve Yahudiler arasında bulduğumuz için bu inancın onlardan Müslümanlara geçtiğini ve efsaneden başka bir şey olmadığını söylememiz gerekir diyenlere gelince, bu inancın diğer dinlerde ve milletlerde olduğu doğrudur ama söz konusu bu inancın bir hurafe olduğunu göstermez aksine bunun evrensel bir inanç olduğunu gösterir.

 

İslam’ın tüm hüküm ve inançlarının sahih olması için illa da geçmişteki dinlerde olan inançların tam aksine olası mı gerekir? İslami konulardan herhangi bir konuyu araştırmak isteyen insaf ehli önce İslami kaynaklarda o konunun menşeini araştırmalı, felsefesini görmeli ve sonra geçmişte olup olmadığını tahlil etmelidir. Aksi halde şu sonuçları da elde etmemiz gerekecektir; "İslam öncesi dinler bir yaratıcıya inanıyordu onların inanışları İslam’a geçmiştir." veyahut "Müşrikler İslam öncesi “Haram aylar, Kabe’nin kutsallığı, kurban kesme, zihar, lian ve boşanma gibi birçok konuya inanıyorlardı ve aynısı İslam dininde de mevcuttur öyle ise bunlar da hurafedir." dememiz gerekir.

 

“Kurtarıcı”müjdesi yalnızca Zerdüştilerin mukaddes kitaplarından sayılan "Zend-pazend" ve "Camasibname" kitapları ile Yahudilerin mukaddes kitabı “Tevrat” ilaveleri ve Hıristiyanların kutsal kitabı “İncil” gibi baki kalan semavi kitaplarda değil hatta Brahmanlarla Budistlerin mukaddes kitaplarında bile vardır.

 

Bu anlattıklarımızdan anlaşılıyor ki; tüm millet ve dinlerde bu inanç mevcuttur hepsi de böyle vaat edilmiş gaybi ve güçlü bir kurtarıcıyı beklemekte, her millet onu özel bir isim ve lakapla anmaktadır. Zerdüştler "Suaşyant" (dünyanın kurtarıcısı) Yahudiler “Server-i Mikaili” Hiristiyanlar “Vaat edilmiş Mesih” ve Müslümanlar ise “Vaat edilmiş Mehdi” olarak adlandırmışlardır.

 

Dikkate değer nokta şu ki; diğer dinlerde bu büyük kurtarıcının belirtileri İslam’ın vaat ettiği  Hz. Mehdi’ye tıpatıp uymasıdır. Bu yüzden bu kurtarıcıyı herhangi bir millete ve dine mal etmek doğru değildir. Bilakis o ırk, din, millet ve ülke ayrımı ile savaşmak için gelecektir. O halde Mehdi evrensel bir kurtarıcıdır ve Allah’a tapan insanları korumak ve kurtarmak için çalışmaktadır.

 

O’nun galibiyeti tüm Nebi, Resul ve Salihler'in galibiyetidir.

 

Biz Mehdilik inancını ispatlamak için sadece eski dinlerde varoluşuyla yetinmiyoruz. Biz sadece evrensel bir kurtarıcıya inanmanın tüm inançlarda var olduğunu göstermek için bu yola başvuruyoruz ancak İslam dininde var olan kaynaklarla bunu ispatlamak daha kolaydır.

 

Kuran-ı Kerim'de Mehdilik İnancı

 

Kuran'ın bir çok ayetinde yeryüzünde geniş çaplı bir ıslah hareketinin başlayacağı, Allah Teala'nın Şeytan'ın hakimiyetine son verip onu izleyenlerin iktidarını yıkacağını ve Salih kullarını bütün yeryüzüne egemen kılıp, dünyanın yönetimini onlara vereceğini açıkça bildirmiştir. Böylece Salih kullar İslam’ın kanun ve hükümlerini bütün boyutlarıyla eksiksiz olarak uygulayacak, insanoğlunun saadet ve mutluluğunu temin edip hayatın ana hedefinin (sosyal adalet) gerçekleşmesini sağlayacaklardır.

 

Kuran-ı Kerim ile aşina olan her araştırmacı Kuran'ın ilahi hüküm ve esaslarını açıklarken kendine özgü bir yöntem izlediğini bir takım değişmez prensiplere dayandığını bilir. Bu ana prensiplerden birkaçı şöyledir:

 

1- Bu kitap salt bilgi kitabı olmayıp, başlı başına hidayet ve yol gösterici bir kitaptır.

 

2- Bu kitap Hz. Nebi'nin bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli olan sürekli bir mucizesidir.

 

3- Kuran-ı Kerim üsteki özelliklerinden dolayı konuları genel çerçevesiyle açıklamış teferruat bilgi ve metotları Peygambere ve zikir ehli olan Ehl-i Beyt'e bırakmıştır.

 

Bundan dolayı sahih İslami akidelerin tümünün ayrıntılarını değil de yalnızca çerçeve ve kökünü Kuran'da bulmak mümkündür. Şüphesiz bu temel inançlardan biri de Kuran-ı Mecid'teki mehdilik inancıdır. İşte "Beklenen Kurtarıcı" inancını ispatlayan ve pekiştiren ayetler:

 

1- "O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir."

Tevbe/33 ve Saff/9

 

2- "Ey iman edenler içinizden kim dinden dönerse Allah (onların yerine) kendisinin onları sevdiği, onlarında kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir."

Maide/54

 

3- "Onlar için dünyada aşağılanma ve zillet vardır."

Bakara/114

 

4- "...ve biz yer yüzünde zayıf kalanlara lütufta bulunmak onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz."

Kasas/5

 

5- "Onlar o kişilerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde imkân ve güç sahibi yapsak namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliğe özendirirler, kötülükten sakındırırlar. Tüm iş ve oluşlar Allah'a varır."

Hacc/41

 

6- "...De ki; hak geldi ve batıl zail olup gitti."

İsra/81

 

7- "Allah içinizden iman edip salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir ki; şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir."

Nur/55

 

8- "Andolsun, kitâp ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona inanacak olmasın. Kıyâmet günü de O, (Îsâ) onların aleyhine şâhid olacaktır."

Nisa/159

 

9- "Andolsun biz Zikirden sonra Zeburda da “Hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır.” diye yazdık."

Enbiya/105

 

Bu ayetlerden anlaşılacağı gibi yeryüzünde bilahare salihlerin iktidar olacağı açıkça söylenmektedir. Buna benzer birçok ayet daha vardır ancak bu ayetler  daha net ifade ettiği için bunlara değinmeği tercih ettik.

 

Söz konusu hakimiyeti kimin kuracağı noktasındaki tartışmaları ise hadislerle açıklamak gerekir.

 

Tüm konularda olduğu gibi usul ve temellerin, teferruat ve detaylarını açıklayan hadislere ve İslam tarihini incelersek; Evrensel Mehdilik İnancı'nın detaylarını bulabiliriz.

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler