04 Ağustos 2020 Salı Saat:
03:15
19-07-2016
  

İslami Kaynaklarda Mehdilik

Ehlisünnet ve Şiî âlimlerinden birçoğu, Hz. Mehdi (a.f) hakkındaki hadisleri kendi kitaplarında zikretmişlerdir.

Facebook da Paylaş


Yüce Peygamberimiz (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s), defalarca çeşitli münasebetlerle Hz. Mehdi (a.f), zuhuru, kıyamı, uzun sürecek olan gaybeti ve diğer özellikleri hakkında haberler vermişler ve onların ashap ve yarenleri de onlardan aldıkları bu bilgileri nakletmişlerdir.


"el-İmamu'l-Mehdi" kitabının yazarı, Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili hadisleri nakleden sahabe ve tâbiînden ellişer kişinin ismini zikretmiştir.1


Büyük ve tanınmış şairler de, Hz. Mehdi (a.f) dünyaya gelmeden yıllar ve hatta bir asır önce, bu hadislerin taşıdığı manayı şiirlerinde dile getirmişlerdir:


• Şia'nın mücadeleci ve yorulmaz şairi Kumeyt (öl. 126 hicrî kamerî) İmam Bâkır'ın (a.s) huzurunda vaat edilen İmam Mehdi (a.f) hakkında bir şiir okudu ve İmam'ın (a.s) ne zaman kıyam edeceğini sordu.2


• İsmail Hamirî (öl. hicrî 173) İmam Sadık'ın (a.s) eliyle hidayet olduktan sonra huzuruna gidip uzun bir kaside okudu. Aşağıda geçen bu kasidenin beyitlerinden bir parçasının tercümesidir.


Rabbimi şahit tutuyorum, hüccettir sözün3
Tüm halka, ister itaatkâr olsun, ister günahkâr
Gerçekten veliyy-i emr ve Kaim'in
Ki canım tüm iştiyakla onu arzuluyor
Gaybeti vardır, şüphesiz o kaybolacaktır
Allah'ın selâmı o gaibe olsun!
Bir müddet kalacak sonra zuhur edecek
Doğu ve batıyı adaletle dolduracak.4


• Hicrî üçüncü yüzyılın büyük şairi Di'bil Huzaî (öl. 246), İmam Rıza'nın (a.s) huzurunda okuduğu bir kasidede şöyle der:


Bugün veya yarın gerçekleşmesine ümitli olduğum şey olmasaydı,
Kalbim onun hasret ve kederinden parça, parça olurdu.
Kesin kıyam edecek İmam'ın zuhurudur ümidim.
Allah'ın adı ve bereketleriyle kıyam edecek o.
Aramızda hak ve batılı birbirinden ayıracak
İyilikleri ödüllendirir, kötülükleri cezalandırır o.5


Di'bil, bu beyitleri okuduğunda, İmam Rıza (a.s) başını doğrultarak şöyle buyurdu: Ey Huzaî! Bu şiirleri Ruhu'l-Kudüs senin diline cari etmiştir. Sonra buyurdu ki: O İmam'ın kim olduğunu biliyor musun?


Di'bil: "Bilmiyorum; yalnız, kıyam edip dünyayı adaletle dolduracak sizin soyunuzdan bir İmam olduğunu duymuşum." diye cevap verince, İmam şöyle buyurdu: Ey Di'bil! Benden sonra oğlum Muhammed (İmam Cevad), ondan sonra oğlu Ali (İmam Hâdi), ondan sonra oğlu Hasan (İmam Hasan Askerî) imamdır. Hasan'dan sonra da oğlu Hüccet el-Kaim imamdır ki, gaybete çekildiği zaman onu bekler, zuhur ettiği zaman da itaat ederler ona. Eğer dünyanın sonuna bir gün dahi kalsa, Allah o günü o kadar uzatır ki, Kaim zuhur etsin ve dünyayı zulümle dolduğu gibi
adaletle doldursun.6


İmamlar'la çağdaş olan veya İmamlar'la çağdaş olanların öğrencilerinden olan bazı şairler de, kendi şiirlerinde açıkça veya kinaye ile Hz. Mehdi'yi (canlarımız ona feda olsun) anmışlardır.7


Çoğu kez pak Ehlibeyt İmamları'ndan: "Kaimi Âl-i Muhammed ve Beklenen Mehdi siz misiniz?" gibi sorular soruluyor ve onlar da uygun durumlarda Hz. Mehdi'yi (a.s) tanıtıyorlardı.


Konu o kadar meşhur ve kesindir ki, Hz. Mehdi'nin (a.s) doğumundan önce bile Mehdilik iddiasında bulunanlar olmuştur. Örneğin: Kiysaniyye fırkası, İmam Mehdi'nin (a.s) doğumundan iki asır önce Muhammed Hanefîye'yi İmam ve Beklenen Mehdi olarak biliyorlardı; gaybete çekildiğini, bir gün zuhur edeceğine inanıyorlardı. İddialarına da, Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'ndan, Hz. Mehdi'nin gaybeti hakkında nakledilen hadisleri delil olarak gösteriyorlardı. Veya Abbasî Halifesi Mehdi, halkın Hz. Mehdi'yi bekleyişini suiistimal ederek kendine Mehdi adını verdi.8


Ehlisünnet ve Şiî âlimlerinden birçoğu, Hz. Mehdi (a.f) hakkındaki hadisleri kendi kitaplarında zikretmişlerdir. 9 Müsned-i Ahmed b. Hanbel (öl. 241 hicrî) ve Sahih-i Buharî (öl. 256 hicrî), İmam Mehdi'nin (a.f) doğumundan önce yazılan ve onun hakkındaki hadisleri toplayan Ehlisünnet'in itibarlı kitaplarındandır.10


Hasan b. Mahbub'un eseri olan "Meşiha" da Şia kitaplarındandır. Tabersî'ye göre İmam-ı Zaman'ın (a.f) Gaybet-i Kübra'sından yüz küsur yıl önce yazılmış ve İmam'ın (a.f) gaybetine ilişkin hadislere yer verilmiştir.11


Yine Merhum Tabersî, İman Bâkır (a.s) ve İmam Sadık (a.s) zamanında Şiî muhaddislerinin gaybetle ilgili hadisleri kendi teliflerinde yazdıklarını açıklamıştır.12


Şiî ve Sünnî âlimlerden birçoğu, Hz. Mehdi (a.f) hakkında özel olarak kitap yazmıştır.13 Bu kitaplardan bazıları Hz. Mehdi'nin (a.s) doğumundan önce yazılmıştır. Ehlisünnet âlimlerinden olan Revacinî (öl. 250 hicrî) "Ahbaru'l-Mehdi" kitabını İmam Mehdi'nin (a.s) doğumundan önce yazmıştır.15


Yine İmamlar'ın ashaplarından Enmatî ve Muhammed b. Hasan b. Cumhur gibi bazıları, Hz. Mehdi'nin (a.s) doğumu ve gaybetinden önce onunla gaybeti hakkında kitap yazmışlardır.16


Hz. Mehdi (a.s) hakkında nakledilen hadisler o kadar çoktur ki, İslâmî meselelerden çok azı hakkında bu kadar hadise rastlanılır. Bu hadislerin, Şia ve Ehlisünnet açısından katî oluşunda asla şüphe yoktur, her iki grupda bunları kabul ediyorlardır. Şiî âlimlerin yanı sıra bir grup Sünnî âlimler de bu hadislerin mütevatir ve kesin olduğunu açıklamıştır.17

Onlardan biri olan "Menakibu'ş-Şafiî" kitabının sahibi Secezî (öl. 363 hicrî kamerî) der ki: Resulullah'tan (s.a.a) Mehdi (a.s) hakkında nakledilen hadisler, tevatür haddini bulmuştur.18


"el-İmamu'l Mehdi" kitabının yazarı da şöyle diyor: Şiî ve Sünnî kaynaklarda İmam Mehdi (a.s) hakkında mevcut olan hadisler sayılacak olursa, çok büyük rakamla karşılaşılır. Öyle ki Müslümanların bedihî/asla şüphe etmediği ve herkesin kabul ettiği kesin İslâmî meseleler hakkında dahi, bu kadar hadis mevcut değildir.


Bu esas gereğince, Müslümanlar İslâm tarihinin başlarında vaat edilen Mehdi'nin kıyamı ile aşina idiler. Özelikle Şia ve Ehlibeyt mektebinde yetişmiş olanların, bu hakikate sağlam inançları vardı. İnananlar, hayatları boyunca onun doğuşunu bekliyorlardı.

Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki gelen hadislerde onun Haşimoğulları'ndan, Hz. Fatıma'nın (s.a) evlatlarından ve İmam Hüseyin'in (a.s) soyundan olduğu; babasının adı Hasan, kendi adı Peygamber'in (s.a.a) adı, künyesi Peygamber'in (s.a.a) künyesi olduğu ve gizli dünyaya gelip gizli yaşayacağı; biri kısa müddetli, diğeri uzun müddetli olmak üzere iki gaybeti olacağı, Allah'ın istediği zamana kadar gizli kalacağı ve sonunda Allah'ın emriyle zuhur ederek kıyam edeceği, İslâm dinini tüm dünyaya hâkim kılacağı, dünyayı onca zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra, adalet ile dolduracağı açıklanmıştır. Bu hadislerde, On İkinci İmam'ın şahsı, cismî özellikleri ve ona ait diğer meseleler açıklanmıştır.

 

Ehlader Araştırma

----------------------------------------------------------------------------

1- "el-İmamu'l-Mehdi" Ali Muhammed Ali Dahil'in eseri, s.40–47 "Nevid-i Emn ve Eman" kitabının 91. sayfasında da sahabeden 33 kişinin adı zikredilmiştir.
2- el-Gadir, c.2, s.201–203, Beyrut baskısı
3- Maksat, İmam Cafer Sadık'tır (a.s).
4- el-Gadir, c.2, s.247, Beyrut baskısı
5- el-Gadir, c.2, s.360. el-Fusulu'l-Muhimme, s.249

6-el-Fusulu'l-Muhimme, s.251
7- el-Mehdi Kitabı, s.113 ve sonrasına müracaat edilsin.
8- İ'lamu'l-Vera, s.443
9- Onlardan 106 kişinin adı, "Nevid-i Emn ve Eman" kitabında s. 92–95'te yazıl-mıştır. Yine 35 kişinin adı, Muhammed Hasan Âl-i Yasin'in eseri olan "el-Mehdiyyi'l-Muntazar" kitabında (s. 80 ve 82) geçer.
10- İsbatu'l-Hudat, c.7 s.198–206, Müsned, Ahmed b. Hanbel, c.1, s.84, 99 ve 448 ve c.2, s.27 ve 37'ye müracaat ediniz.
11- İ'lamu'l-Vera, s.444; İsbatu'l-Hudat, c.7, s.53
12- İ'lamu'l-Vera, s.443
13- "Nevid-i Emn ve Eman" adlı eserde 32 kitabın adı anılmıştır. "Mehdi-i Ehlibeyt" kitabında ise 41 Sünnî ve 110 Şiî kitabı zikredilmiştir. "el-Mehdiyyu'l-Munta-zar" kitabının 21–24. sayfalarında yazar 14 kitabın adını zikretmiştir.
14- el-Mehdiyyu'l-Muntazar, s.21; el-Fihrist, Şeyh Tusî, s.176 Meşhed Üniversitesi. [Son zamanlarda yazılan "Kitabname-i Hz. Mehdi" adlı eserdede, onun hakkında yazılan 2500 kitabın ismi kaydedilmiştir.]
15- el-Fihrist, Şehy Tusî, s.284 ve 301
16- Nevid-i Emn ve Eman, s.90 ve Ehlisünnet'in ileri gelenlerinden 17 kişinin adını zikreder.
17- el-Mehdiyyu'l-Muntazar, s.85
18- İmam Mehdi, s.66

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler