26 Ocak 2021 Salı Saat:
10:29
12-11-2012
  

şehid-i Kerbela

Bu Hüseyn kim ki cihân Mecnûn, o da Leylâ'dır Bu ne cânân ki bütün canlar ona şeydâdır

Facebook da Paylaş

 

 

Bu Hüseyn kim ki cihân Mecnûn, o da Leylâ'dır

Bu ne cânân ki bütün canlar ona şeydâdır

Bu nasıl âb-ı hayâttır ki hayat etşân ona
Kâinât cümle bedendirse, Hüseyn'dir cân ona

Lâle-yi gülzâr-i ismet, nâzenîn-i Kibriyâ
Bülbül-i bâğ-ı velâyet, nûr-i çeşm-i Mustafâ

Cân-ı Zehrâ-yı Betûl'dür, yâdigâr-i Murtezâ
Seyyid-i mülk-i şehâdet, kıblegâh-ı evliyâ

Fahr-i Âdem, sibt-i Hâtem, vâris-i tüm enbiyâ
Hakka mizân, derde dermân u penâh-ı mâ-sevâ

Bahr-i ilm u kân-ı hilm u mezhar-ı sıdq u sefâ
Bâb-ı rahmet, burc-i izzet, maden-i aşk u vefâ

Sırr-ı vahdet, dâr-i hikmet, bâis-i lütf u etâ
şâhid-i uzmây-ı ümmet, âleme nur u ziyâ

Rükn-i îmân, rûh-i Kur'ân, şâfi-i rûz-i cezâ
şems-i irfân, nûr-i Rahmân, şâhid-i bezm-i likâ

Nûh-i tûfân-ı belâdır; Tûr-i Sinâ-yı velâ
Meş'el-i râh-ı hüdâdır; sâhil-i emn-i necâ

Nefsi hür, sözleri dürdür; ziynet-i Arş u semâ
Hem velidir; hem vasidir; Hâmis-i Âl-i Abâ

Aşk-ı mahzûn, sırr-ı meknûn, ma'den-i sabr u rızâ
Feyz-i sermed, cân-ı Ahmed, fânî-yi bahr-i bekâ

Me'ni-yi zibh-i azîm u sırr-ı sahrâ-yı Minâ
Hem harim u hem Harem, tevhîde "İllâ", şirke "Lâ"

Ey Hüseyn, ey zulmetin bağrında misbâh-ı hüdâ
Bu senâlar damla, sen deryâ, şehîd-i Kerbelâ  

                                              Musa Aydın
                                   şevvâl-1420 / Ocak-2000

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler