18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat:
16:59
22-03-2022
  

Hz. Mehdi'nin (a.s) Dostları

Allah'ım! Bizi onun yanında cihada katılanlardan ve yolunda şehit düşenlerden kıl...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Üstat Cevat Muhaddisî

 

 Ey sonsuz bahar!

Ey Allah'ın dünyamız için ayırdığı nimet!

Sensiz sokaklardan esen gurbet rüzgârı,

Ölüm kokusu getiriyor,

Yorgunluk, yılgınlık kokusu.

Sokaklar sinesini açmış,

Can bağışlayan nesim rüzgârını bekliyor.

Sokaklar sürekli senin aşığın olmuştur. [1]

Tekrar aydınlık dönem gelecektir. Muhammedî bir davet ve yeni bir cihat ile.

Ne mutlu Allah'ın Resulü'nün son vasisi, Bakiyyetullah aşkına gönüllerini rehin bırakanlara! Allah'ın zafer yardımından nasibi olanlara ve Hasan oğlu Hüccet'e dost olmakla Allah'ın hoşnutluğunu satın alanlara!

Hz. Mehdi'nin (a.c) dünya devleti dünyanın kaderini ve çehresini değiştirecek büyük bir sistem olacaktır. İmam-ı Zaman, o büyük hareketinde öyle dostlara sahip olacaktır ki bunlar "zuhur"dan önce hazır olacaklar ve Hazret'in kıyamıyla birlikte onun yardımına koşacaklar; onun çok güçlü yardımcıları olacaklardır. Tabii ki ona ve onun hareketine iman edenlerin, onun geliş yolunu gözleyenlerin ve Kaim (a.c) zuhur ettiğinde yanında yer alarak savaşacak olanların hepsi, bir anlamda Mehdi'nin (a.c) dost ve yardımcılarıdırlar.

İştiyak,

Yemyeşil bahar gibi, her taraf canlanmış.

Bekleyiş,

Bir gonca gül gibi gönül dalında açmıştır.

Cemkeran, Nudbe'ler ve ağlayışlar,

Bekleyiş ve aşkımızın bir görüntüsüdür.

Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki; özel olarak sözü edilen "İmam'ın ashabı/dostları", belli bir topluluktur. Onlar kimlerdir? Nereliler? Kaç kişiler ve özellikleri nelerdir? Dün-yaya gelmişler mi, yoksa henüz doğmamışlar mı?

Hadis kaynaklarında onun ashabının sayısı 313'tür. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Bedir'deki ashabının sayısı kadar.[2] Bu sayı, onun hükümetindeki yiğit komutanları, yüksek rütbeli sorumlularıdır ki hareketin bayraktarlığını omuzlanacaklardır.[3] Onların çoğu Arap olmayan halklardandır. Bunlar Kum, Isfahan, Talikan, Nişabur, Rey, Horasan, Ahvaz, Azerbaycan, Kazvin vs. İran şehirlerinden olduğu gibi, Mısır, Şam, Irak ve Yemen gibi Arap bölgelerinden olacaklardır.[4]

Bu dostların bir kısmı şayet, zuhur zamanına kadar sağ kalmayıp vefat ederlerse, o günde Allah'ın emriyle dirilecekler ve onun yardımına koşacaklardır. Firavun ailesinin Mü'mini, Musa'nın (a.s) Vasisi Yuşa', Selman-ı Farisi, Malik Eşter ve Ebu Ducane-i Ensarî bu gruptandır. [5]

Hazret-i İsa (a.s) da dördüncü gökten inecek ve Hazret'in yardımcıları arasında yer alacaktır. Şuayb b. Salih, Hazret-i Mehdi'nin bayraktarıdır. Hazret-i İmam Cafer Sâdık'ın (a.s.) oğlu İsmail, Abdullah b. Şerik, Akil, Salih, Cebr b. Habur, Mufaddal b. Ömer ve Ashab-ı Kehf, onun özel dostları arasında ismi anılan şahsiyetlerdir. [6] İranlılar ise bu özel dostlar içinde en büyük kitleyi oluştururlar.

Onun yardımcıları olma şerefine erenlerin şüphesiz çok ayrıcalıklı özellikleri vardır. Kaynaklarımız bunlardan şöyle söz eder:

Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, silahlı ıslahatçıdırlar. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar, (gözyaşı ve demir ile yoğ-rulmuşlardır).

Merhamet, şefkat, onur ve cihat ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hak-ka inanan, Rehber'ine itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah'a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakârlar, silahını kuşanmış cihat ve şehadet aşığıdırlar.

Direniş onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkâr, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır.[7] İmam'ın etrafını çevrelemiş, kulakları her an onun vereceği emri beklemektedir. Allah'ın hoşnutluğunu arayan, ileri görüşlü, uyanık, bilgili, yüreği güçlü, kulluk ve ibadete düşkün, Allah'ın sınırlarını gözeten, yiğit ve savaşçı, emre itaat eden, sadece İmam'a ait emirlere göre itaat eden, fedai, sade ve kanaatkâr bir hayat yaşayan, düzenli ve arkadaşlarıyla birlik olabilen kimselerdir.

Bu özellikler Hazret-i Mehdi'nin (a.c) dostları hakkında kaynaklarımızda açıklanmış olan bilgilerdir.

İmam Cevad (a.s) buyurdular ki:

Hazret-i Kaim'in (a.c) yanında yoldaşlarının isimlerinin mühürlenip onaylanmış sayfalarda kayıtlı olduğu bir sahife vardır. Şehirleri, kıyafetleri, soyları orada yazılıdır. Silahşordurlar. Allah yolunda olmak ve O'na itaat etmek için çaba sarf ederler. [8]

"Gece abid, gündüz mücahittirler." sözü pek çok yerde tekrar tekrar yazıla gelmiştir. Bu söz onların irfanî ve mücadeleci kimliğini tanıtmaktadır. İmam'ın zuhuruyla birlikte hepsi de her nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini Mekke'ye ulaştırırlar. Böylece onun emri ile kıyam ederler.

Şık giyinmek ve düzenli olmak, elbise, şekil ve şemaillerine dikkat etmek onların özelliğidir. Hz. Ali'nin (a.s.) deyişiyle:

Onları gözlerimle görüyor gibiyim; aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı… olarak Hazret-i Mehdi'ye (a.c) biat ederler.[9]

Hazret-i Mehdi (a.c) zuhur ettiğinde Rükün ve Makam arasında Kâbe'nin yanında ayakta duracak ve dostlarını çağıracak. Onun haykırışı doğudaki ve batıdaki bütün dostlarının kulağına erişecek, onlar da hızla kendisini ona ulaştıracaklardır. Her birinin elinde bir kılıç olacaktır ki onların her birinin adı ve babalarının adı kılıçlarının üstünde yazılıdır. Hazret, cuma sabahı zuhur ettiğinde bütün dostları istisnasız olarak Mekke'de hazır bulunacaklardır. Onların hızlı gelişleri ya tayy-ı arz (yeryüzünün hareketiyle) ya da o zamanın en hızlı ulaşım araçları aracılığıyla gerçekleşecektir.

Anlatılan nitelikler onun özel dostlarının özellikleridir. Kaynaklarımızda on bin, dört bin ve daha başka sayılar aktarılmıştır ki bunlar onun komutanlarının bölüklerini açıklamaktadır.

Yine rivayetlerimizde geçer ki; 113 komutan ona biat ettiklerinde sayıları on bine ulaşıncaya kadar Mekke'de bekleyecektir. İşte o zaman Medine'ye doğru hareket edecektir. [10] İmam Cafer Sâdık (a.s.) bir hadisinde buyuruyorlar ki;

O, kendisine biat edenlerin oluşumu ve sayısı tamamlanmadıkça zuhur etmeyecektir.

Sordular ki; onların sayısı ne kadar olacaktır? Buyurdu ki:

On bin kişi olacaktır.[11]

Şeyh Hürr-i Amilî, rivayetlerde yaptığı araştırmasına göre onların sayısının yüz bin asker olduğunu söyler. [12]

Gerçek bekleyişte olan/muntazırlar bu kutlu ve kurtuluş armağan eden harekette en önde yer alacaklar ve imamlarına yardım edeceklerdir. Dualarımızın pek çok yerinde şu ifadeler yer alır:

Allah'ım! Bizi onun yardımcılarından, dostlarından, savunucularından, yanında cihada katılanlardan ve yolunda şehit düşenlerden kıl![13]

Bu da onun dostlarının, kefen giymiş geniş kapsamlı Allah ordusu cephesi olduğunu gösteriyor.

Bu bölümün sonuna gelirken İmam Cafer Sâdık'tan (a.s.) bir hadis aktaralım. Bu hadis İmam Mehdi'nin (a.c) dostlarına ait birkaç özelliği açıklamaktadır:

O yiğit aslanlar geceleri uyumazlar. Namazlarında arılar gibi vızıldıyor gibidirler.

Sabaha kadar Allah'a ibadet etmekle meşguldürler. Gün-düzleri ise bineklerine binerler. Gecenin abidleri ve gündüzün aslanlarıdırlar. Kulakları İmam'ın emirlerini beklemektedir. Parıldayan meşaleler gibidirler. Onların aydınlık kalpleri, yüreklerdeki nur kandilleri gibidir. Bu yiğitler yalnızca Allah'tan korkarlar, dua ve tek dilekleri şehadettir, Allah yolunda öldürülmeyi arzularlar. Onların sloganı/şiarı İmam Hüseyn'in kanını talep etmek olan "Ya Lesarati'l-Hü-seyn"dir. Hangi tarafa yönelseler, bir aylık yol uzaklıkta olan düşmanlarının kalbine korku salarlar. [14] Hepsi de temiz kalpli, fedakâr ve kararlı olarak onun emrini beklemektedirler.

Ne güzeldir o nurani "Eyyamullah"ı (Allah'ın kendi büyüklüğünü gösterdiği özel günleri) gözetlemek!

Doğudan bir Kur'ân kahramanı doğdu.

Coşkulu caddeleri kuşatmış bir adam.

Sabah, ilk belirtilerinin çarpıntılarıyla dolu ellerinde.

Onun parlak omuzlarında ise bir yeşil aba.

Ey rast gele esen rüzgârlar! Neden beyhude esiyorsunuz?

Ağaç ve bir de mutlu bir er kaldığı an.

Nilüfer gibi açılıp güneşe ulaşırız,

Kabul olmuş bir duayla dolmuş ellerle.

Yarın bahardır, büyük bir mevsim, hiç şüphesiz.

Yarın, çok mutlu bir sona ulaşacağız. [15]


 

 

_______________________________________________________________________________________________
[1]- Yazara aittir.

[2]- Şeyh Saduk, Kemalu'd-Din, c.2, s.672.

[3]- Allame Meclisi,  Biharu'l-Envar, c.52, s.368.

[4]- Taberi, Delailu'l-İmame, s.307, Ma'rifetu Men Şahede Sahibe'z-Zaman (a.c).

[5]- Hürr-i Amilî, İsbatu'l-Hudat , c.3, s.55

[6]- Necmeddin Tabesi, Çeşm Endazî Ez Hukûmet-i Mehdi (a.c) (=Mehdi -a.c- Devleti'ne Bir Bakış), s.102.

[7]- "İnne'r-racule minhum yu'ta quvvete erbaine raculen ve inne qalbehu le-eşeddu min zuberi'l-hadid." Yani; "Onlardan her birine kırk kişinin gücü verilmiştir, kalpleriyse çelikten daha dayanıklıdır." (Safi Golpeygani, Muntahabu'l-Eser, s.486)

[8]- Haydar Kâzımî, Beşaretu'l-İslâm, s.9.

[9]- "Ke-ennî enzuru ileyhim, ve'z-ziyyu vahidun ve'l-kaddu vahidun, ve'l-cemalu vahidun ve'l-libasu vahidun." Yani; "Onları gözlerimle görüyor gibiyim; hepsi aynı görünüşte, aynı boyda, aynı şıklıkta ve aynı giyiniştedirler…" (İbn Tavus, el-Melahimu ve'l-Fiten, s.122)

[10]- Necmeddin Tabesi, Çeşm Endazî Ez Hukûmet-i Mehdi (a.c) (=Mehdi (ac.) Devleti'ne Bir Bakış), s.118.

[11]- Hürr-i Amilî, İsbatu'l-Hudat, c.3, s.545.

[12]- age. s.578.

[13]- "Vec'alna min a'vanihi ve ensarihi ve şiatihi ve'z-zabbîne anhu ve'l-musteşhedine beyne yedeyh." Yani; "Allah'ım! Bizi onun yardımcıları, dostları, yandaşları, savunucuları ve onun yolunda şehit düşenlerden kıl."

[14]- "…Ricalun la yenamûne'l-leyl, lehum deviyyun fî salatihim ke-deviyyi'n-nahl, yebîtûne kıyamen alâ atrafihim ve yusbihûne alâ hu-yûlihim, ruhbanun bi'l-leyli, luyûsun bi'n-nehar, hum atvau lehu mi-ne'l-ümmeti li-seyyidiha, ke'l-mesabîh, keenne kulûbehumu'l-kenadîl, vehum min haşyeti'llahi muşfikûn, yed'ûne bi'ş-şehade, ve yetemen-nevne en yuktalû fi sebilillah. Şiaruhum "Ya Lesarati'l-Hüseyn", iza sarû yesîru'r-ru'bu emamehum mesîrete şehr."

Yani: …Onlar öyle kimselerdir ki, geceleri uyumazlar. (Namazlarında) arılar gibi vızıldıyor gibidirler, geceleri sabaha kadar birbiri etrafında dönerler. Binekleri üzerinde sabahlarlar, geceleri ibadet eder gündüzleri çabalar çalışırlar, liderlerine geçmiş ümmetlerden daha çok itaat ederler. Lambalar gibi ışık saçarlar, kalpleri kandillere benzer. Kalpleri Allah korkusundan yumuşamıştır. Dualarında şehit olmayı, Allah yolunda öldürülmeyi arzularlar. Şiarları "Ey Hüseyin'in kanını isteyen"dir. Bir yürüdüler mi, kendilerinden önce saldıkları korku, bir aylık uzaklıkta bile olsa düşmanların kalplerine saplanır."

[15]- İnsiyye Museviyan.

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Zeki Aslan   19-03-2018 08:54

    Mehdi (AS)ı tanıyan birisi olarak deriz ki, O (AS)ı tanımak isteyen, Allah'a samimiyetle dua edip sorarsa inşaallah buldurur.

Kategorideki Diğer Haberler