02 Aralık 2021 Perşembe Saat:
15:49
13-08-2021
  

Bugün Mah-ı Muharrem'dir

Âşıkınîn dîde-i giryânı kan ağlar bugün. Hâsılı feryâd edüb cümle cihan ağlar bugün...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

Dilâ, tecdîd-i matem et bugün mah-ı Muharrem'dir

Melâik, ins ile cinnî bugün hep ehl-i matemdir

Velâyet şahının yahû şehîd olduğu bu demdir

Adüvv-ü ekberim ancak benim bir iki âdemdir

Birisi Şimr-i Zülcevşen, birisi İbn-i Mülcem'dir

Bulara daimâ lânet demek mümine elzemdir

 

Muharrem mahının cuma gününde oldu bu hengâm

Namaza sa'y ederken ol cenab-ı Hazret-i İmam

Şehîd edip o Şah'ı ah Yezidler ettiler bayram

Ali'nin katline gayret, Hüseyn'e eyleyen ikdam

Birisi Şimr-i Zülcevşen birisi İbn-i Mülcem'dir

Bulara daima lânet demek mümine elzemdir

 

Kopardı fitneyi Mervan, Yezid'le eyleyip sohbet

Hüseyn'i Kûfe'den Şam'a dururken ettiler davet

Ubeydullah erişip Kerbelâ'ya etti cem'iyyet

O dem emre kılıçla eyleyen ikdâm ile sür'at

Birisi Şimr-i Zülcevşen birisi İbn-i Mülcem'dir

Bulara daima lânet demek mümine elzemdir

 

Behey zalim o din Şahı değil mi hürmete lâyık

Susuzlukla o masumu sen ettin mihnete lâyık

Bu fi'l ile behey dinsiz değilsin rahmete lâyık

Gürûh-i kavm-i batıldan olanlar lânete lâyık

Birisi Şimr-i Zülcevşen birisi İbn-i Mülcem'dir

Bulara daima lânet demek mümine elzemdir

 

Mâderi bint-i Resûl, ol Hazret-i Zehrâ idi

Dâder-i pâki, Hasan, hulki rıza Hünkâr idi

Nesl-i Peygamber'liğin âyâ kim izhar idi

Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bî hayâ

Söyle vallahi sezadır canına lânet seza

Birtakım namerdleri munkad edib fermanına

 

Ol Livâ-yi nahsı dikti Kerbelâ meydanına

Kahrı müstahsen görüb Âl-i Resûl'ün şanına

Bî-günah mazlumların girdi o zalim kanına

Mansıb-ı dehri değişti devlet-i imanına

Tâ be-mahşer lânet olsun kendine, avanına

Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-î bî hayâ

 

Söyle vallahi sezadır canına lânet seza

Allah Allah öyle bedbahtın olub fermanberi

Saymadı asla hukuk-ı Hazret-i Peygamberi

Bir içim suyu dirîğ etti havâric leşkeri

Sûreten İslâm idi, sîrette kâfir ekseri

Olmadı böyle musîbet devr-i Âdem'den beri

 

Yâ nice yaş dökmesin erbab-ı aşkın gözleri

Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bî hayâ

Söyle vallâhi sezadır canına lânet seza

Bu Muharremdir zemin u asuman ağlar bugün

Vakt-i mâtemdir muhibb-i Hanedan ağlar bugün

Eşk-i hasretler döküp de tende can ağlar bugün

 

Âşıkınîn dîde-i giryânı kan ağlar bugün

Hâsılı feryâd edüb cümle cihan ağlar bugün

Ağla "Hıfzî" aşk ile uftâde gân ağlar bugün

Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bî hayâ

Söyle vallahi sezadır canına lânet seza

 

Hıfzî

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler