19 Ocak 2022 aramba Saat:
12:26

badurrahman Kimlerdir?

11-09-2013 06:00


 
 
Rabbimiz Kur’an- Kerim’de salih kullarn ‘bad-us Salihin’ yeryüzünün varisi ve sahibi olacaklarn buyurmaktadr.
 
??????د? ??ت?ب???ا فِ? ا?ز??بُ?رِ ?ِ? ب?ع?دِ ا?ذِ???رِ أ???? ا??أ?ر?ض? ??رِثُ??ا عِب?ادِ?? ا?ص??ا?ِحُ???
 
"Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da, ‘yeryüzüne muhakkak benim salih kullarm varis olacaktr’ diye yazmtk."  Enbiya 105
 
Bir çok rivayetimizde yeryüzünün varisi olacak kullarn Hz. Mehdi’nin (a.f) yardmclarnn olduu açklanmtr. Acaba Hz. Mehdi’nin (a.f) yardmclarndan olacak bu salih kullar kimlerdir?
 
Salih kullar elbette ki hayat ve yaptklar tamamyle Allah’n emirleri dorultusunda olan, hayat ve yaam Allah’n rengini alan ve her iini sadece O’nun rzas için yapan kimselerdir.
 
Kur’an- Kerim bir çok ayetinde bu salih kullarnn özelliklerini bizlere zikretmitir.
 
?ُؤ??ِ?ُ??? بِا????ِ ??ا???????ِ ا?آخِرِ ????أ??ُرُ??? بِا????ع?رُ?فِ ???????????? ع??ِ ا???ُ???رِ ???ُس?ارِعُ??? فِ? ا??خ???ر?اتِ ??أُ????ئِ?? ?ِ?? ا?ص??ا?ِحِ???
 
"Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanrlar. yilii emreder ve kötülükten sakndrrlar. Hayr ilerde birbirleriyle yarrlar. te onlar salihlerdendirler." Al-i mran 114
 
Allah’a ve ahirete imandan sonra iyilii emretmei, kötülükten sakndrmaktan önce zikretmektedir. Çünkü iyiliin kaps açlrsa kötülüün kaps kapanacaktr. Evlilik kolaylatrlrsa günah engellenecektir. Namaz klnrsa günah ve münkerin önü alnacaktr.
 
????? ?ُطِعِ ا????? ??ا?ر??سُ??? ف?أُ????ئِ?? ??ع? ا???ذِ??? أ???ع??? ا????ُ ع??????ِ? ?ِ??? ا????بِ?ِ???? ??ا?صِ?دِ???ِ??? ??ا?شُ???د?اء ??ا?ص??ا?ِحِ??? ??ح?سُ?? أُ???ئِ?? ر?فِ???ا
 
"Kim Allah’a ve Peybambere itaat ederse, ite onlar, Allah’n kendilerine nimet verdii Peygamberlerle, sddklarla, ehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne güzel dostlardr." Nisa 69
 
Bu birliktelik ve dostluk bu dünyada her kes için mümkün olmadndan burada kast ahiret birlikteliyidir. Bu da, Allah ve Resulüne itaattan baka yolla gerçeklemez.
 
??ا???ذِ??? آ???ُ?ا ??ع??ِ?ُ?ا ا?ص??ا?ِح?اتِ ???ُد?خِ??????ُ?? فِ? ا?ص??ا?ِحِ???
 
"nananlar ve salih iler yapanlar, elbette salih kimselere katacam." Ankebut 9
 
Salih kimselere katlmann bir dier yolu birbirlerinden ayrlmayan iman ve ameldir.
 
Furkan suresinde ise Rabbimiz salih kullar olan bad’ur Rahman’n özelliklerinden on iki tanesini zikrediyor ve sonunda buyuruyor: "te onlar, sabretmelerine karlk Cennet’in yüksek makamlaryla mükafatlandrlacaklar ve orada esenlik dilei ve selamla karlanacaklardr. Orada ebedi kalrlar. Oras ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktr." Furkan 75 - 76
 
Kötü alkanlklar terketmek ve yerine güzel alknlklar edinmek olan on iki eyi bizlere açklayarak salihlere katlmann yolunu öretmektedir. Önce temizlenmemizi ve sonra temiz ruhumuza güzellikleri katmamz istemektedir.
 
Furkan 63 : Tevazu, alçak gönüllü olmak.
 
??عِب?ادُ ا?ر??ح????ِ ا???ذِ??? ????شُ??? ع???? ا??أ?ر?ضِ ?????ا? ??إِذ?ا خ?اط?ب??ُ?ُ ا??ج??ِ?ُ??? ??ا?ُ?ا? س????ا? 
 
"Rahman’n kullar o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahil kimseler onlarla alay ettiklerinde "Selam" der geçerler."
 
Rivayetlerimizde tevazu ehlinin yüce makamlara ulaaca belirtilmitir: ‘?? ت?اضع ??? رفع?’ ‘Kim Allah rzas için tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir.’
 
Furkan 64: Gece ibadeti
 
??ا???ذِ??? ??بِ?تُ??? ?ِر?بِ??ِ?? سُج??دا? ???ِ??ا?
 
"Onlar gecelerini Rablerine secde ve kyam ederek geçirenlerdir."
 
Furkan 65 ve 66: lahi azaptan korkmak ve korumasn Allah’tan istemek.
 
??ا???ذِ??? ???ُ??ُ??? ر?ب????ا اص?رِف? ع????ا ع?ذ?اب? ج???????? إِ??? ع?ذ?اب???ا ??ا?? غ?ر?ا?ا? 
 
إِ?????ا س?آء?ت? ?ُس?ت???ر?ا? ???ُ??ا?ا?
 
Onlar "Ey Rabbimiz! Bizden Cehennem azabn uzaklatr. Gerçekten onun azab sürekli devam eden helaktir" derler.
 
"üphesiz oras ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktr."
 
Furkan 67: sraf ve zorlamadan uzak infak.
 
??ا???ذِ??? إِذ?آ أ??ف??ُ?ا? ???? ?ُس?رِفُ?ا? ?????? ????تُرُ?ا? ????ا?? ب????? ذ??ِ?? ????ا?ا?
 
"Onlar infaklarnda israf ve cimrilik yapmazlar. Onlarn infak bu ikisinin arasnda dengeli bir infaktr."
 
Furkan 68: Cana kymaktan ve iffetsizlikten kaçnmak.
 
??ا???ذِ??? ??ا ??د?عُ??? ??ع? ا?????ِ إِ???ا? ء?اخ?ر? ????ا ????تُ?ُ??? ا????ف?س? ا???تِ? ح?ر???? ا?????ُ إِ???ا بِا??ح??ِ? ????ا ??ز??ُ??? ????? ??ف?ع??? ذ??ِ?? ?????? أ?ث?ا?ا?
 
"Onlar, Allah’la beraber baka bir ilaha kulluk etmeyen, haksz yere cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar bir azaba urar."
 
Furkan 72: Batl ve bo eylerden kaçnmak.
 
??ا???ذِ??? ??ا??ش???دُ??? ا?زُ??ر? ??إِذ?ا ??رُ??ا? بِا????غ??ِ ??رُ??ا? ?ِر?ا?ا?
 
"Onlar, yalan yere ahitlik etmeyen, faydasz ve bo eylerle karlatklarnda vakar ve hogörü ile geçip gidenlerdir."
 
Furkan 73: Allah’n ayetlerinde düünmek.
 
??ا???ذِ??? إِذ?ا ذُ?ِ?رُ?ا بِآ??اتِ ر?بِ??ِ?? ???? ??خِرُ??ا ع???????ا صُ???ا ??عُ????ا??ا
 
"Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatrlatldnda onlara kör ve sar kesilmezler."
 
Furkan 74: Salih evlat ve temiz insanlarn imamet ve rehberliini istemek.
 
??ا???ذِ??? ???ُ??ُ??? ر?ب????ا ??ب? ????ا ?ِ?? أ?ز???اجِ??ا ??ذُرِ????اتِ??ا ?ُر??ة? أ?ع??ُ?ٍ ??اج?ع?????ا ?ِ???ُت???ِ??? إِ??ا??ا
 
"Onlar, ‘Ey Rabbimiz! Elerimizi ve çocuklarmz bizle göz aydnl kl ve bizi Allah’a kar gelmekten saknanlara önder eyle’ diyenlerdendir."
 
Allah’n kullarnn salihlere katlabilmesi için ite bu önemli özelliklere sahip olmas gereklidir. Bizler günde be vakit kldmz namazlarmzda salihlere selam vermekteyiz.
 
ا?س?ا? ع???ا ? ع?? عباد ا??? ا?صا?ح??
 
Bunun kendisi salihlerin yüce makam ve deerini dikkate almamz için bir uyardr.
 
 
Selam ve Dua ile...
Facebook da Payla
YORUMLAR
Henz Yorum Yok !